NLTE - Non-Local Thermal Equilibrium

Sven Grahn


Projektets bakgrund

NLTE-sonderna var avsedda att studera atmodfärens dynamik och termiska jämvikt i höjdområdet 80-130 km under polarvintern.  Projektet innefattade både raketburna och markbaserade instrument. Forskargrupper  från Österrike, Tyskland, Norge, Sverige och USA deltog.

 

Ansvarig för forskningen och hela forskningsnyttolasten var Meteorologiska Institutionen vid Stockholms Universitet (MISU) och de ansvariga forskarna var professor Georg Witt och Dr Donal Murtagh. Raketkampanjen leddes av Kaj Lundahl. Malte Sjökvist var nyttolastingenjör. Esranges insatser i projektet koordinerades av Börje Sjöholm.

 

Projektet startade med ett första projektmöte den 3 februari 1995. Ytterligare projektmöten ägde rum den 30 maj 1995, den 26 mars 1996 och den 22 augusti 1996. Vid det laget hade konstruktionsarbetet kommit en bra bit på väg coh därför kunde "Critical Design Review" genomföras den 20 mars 1997. Projektmöte nr 5 hölls den 21 augusti 1997. "Integration Readiness review" som föregår sammansättningen av sonder genomfördes den 7 november 1997 och den s.k. "Test Readiness Review" som inledde systemprovningsfasen hölls den 15 december 1997. "Flight Acceptance Review" som fattade beslut om skeppning av sonderna till Esrange hölls den 21 januari 1998. "Flight Readiness Review" hölls på Esrange den 2 mars 1998.      

 

Den 3 och 6 mars 1998 sändes de två NLTE-sonderna upp med Nike-Orionraketer - en kombination som varit en "arbetshäst" för MISU:s forskning. Startrampen som användes var den flexibla MRL-rampen. Detta var den sista av en lång serie raketprojekt för MISU:s räkning i vilka man sände upp två sonder under olika vetenskapliga förhållanden. Brist på pengar verkar leda till att sådana "dubbelkampanjer" nog tillhör historien.

 

Experimenten på NLTE

Beskrivningen av experimenten i tabellen nedan är hämtad från (1) och en smula kortfattad.  

Experiment Mätstorhet Beskrivning Forskare 
ATOMIC Syrerekombination
 • Mätning av atomärt syre genom fluorescens och absorption.
 • Atmosfärens täthet genom O2 absorption av Xe resonansljus.
 • Atmosfärens täthet genom Kr och AR resonansfluorescens (PANDORA)
 • Norrskensfotometrar för våglängderna 391 nm och 762 nm

MISU/Donal Murtagh

Langmuirsond

Elektrontäthet

-

Penn State/John Mitchell

Plasmasond
Faraday
Postiva joner
Elektrontäthet
- TU Graz/Martin Friedrich
Röntgendetektor Bremsstrahlung

-

NASA-GSFC/Richard Goldberg
"Skin probe" Elektron-och jontäthet

-

FFI/Tom Blix
CONE Total atmosfärstäthet

-

Uni Bonn/Lübken

Nyttolastens mått 

Några data för subsystemen i NLTE-sonderna

Data för några av NLTE-sondernas delsystem

Batteripaket

Batteri 1: +28 V, 24 celler, 2 Ah
Batteri 2: +28 V, 24 celler, 2 Ah
Batteri 3: +28 V, 24 celler, 2 Ah   

Telemetri
 • 2251,5 MHz, 2 Watt, Aydin Vector T102-SE PCM 512 kbit/s
  High-Farr wraparound antenn för telemetri och radar 
  Signaldelare Merrimac QHM-2M-3G
  Rymdbolagets satndardenkoder
 • 2246,5 MHz, 5 Watt, Aydin Vector ST405S, 312,5 kbit/s
  High-Farr wraparound antenn för telemetri och radar
  Signaldelare Merrimac QHM-2M-3G
  NDRE:s standardenkoder.
Baninmätning
 • Radartransponder, 5612 MHz upp, 5662 MHz ned.
 • Radiofyr: 240-244 MHz.
Attitydmätning
 • MISTY-gyrot från Rymdbolaget (NLTE-1).
 • Gyroplattform MIDAS (Space Vector). (NLTE-2)

Startförberedelser i Kiruna

Planerade händelser under flygningen (tider och höjder)

Händelse

Nom.
Höjd (km)

Nom.
Tid (s)

Nike-raketen tände
Raketen lyfte
Navelsträngen rycktes ur
Tiddonet startade

0,0

0,0

Nike-raketen slocknade

1,3

3,54

Orion-raketen tände

3,8

9,0

Orion-raketen slocknade

38,0

42,0

CONE-locket kastades av

58,0

54,0

Luckorna till plasmasonden kastades av.

65,0

60,0

Noskonen avskiljs och luckor kastades av

65,0

 60,0

Langmuirsonderna fälldes ut.

66,0

61,0

ATOMIC-bommarna fälldes ut.

67,0

62,0

Raketmotorn avskiljdes.

70,0

64,0

Topphöjd

138,0

184,0

Langmuir på

138,0

184,0

Experimenten slogs ifrån.

30,0

335,0

Radiofyren slogs på.

30,0

335,0

Fallskärmen fälldes ut.

3,0

Ca. 400

Kampanjförlopp

Texten i tabellen nedan är hämtad ur (1).

Datum Händelse
9-11 februari 1998  Provning av alla experimentmoduler.
12 februari 1998 Nyttolasterna sattes samman.
13 februari 1998 Elektrisk provning av nyttolasterna.
16 februari 1988 Tändare- och bärgningsmodulerna integreras med nyttolasterna.
Radiotest mot Esranges telemetristation.
21 februari 1998 Flygsekvenssimulering.
21-26 februari 1998 Bärgningssystemet modiferades och provades.
27 februari 1998 Nyttolasten monteras på raketen på startrampen.
28 februari 1988 Slutlig nyttolastprovning.
1 mars 1988 Testnedräkning.
2 mars 1998 "Flight Acceptance Review" och den första riktiga nedräkningen.
3 mars 1998 NLTE-1 sänds upp.
6 mars 1998 NLTE-2 sänds upp.
8 mars 1998 "Post-flight meeting"


T.v.: Misha Kaplanov och Georg Witt (t.h.) från MISU. T.h.:Ledningscentralen på Esrange under NLTE.

Data

NLTE-1

NLTE-2

Startdatum

3 mars 1998

6 mars 1998

Starttid

2233.00 UT

2126.00 UT

Startplats

Esrange

Esrange

Startramp

MRL-rampen

MRL-rampen

Rakettyp

Nike-Orion

Nike-Orion

Nyttolastmassa

218,0 kg

218,0 kg

Nyttolastlängd

3677 mm

3677 mm

Raketens längd

10596 mm

10596 mm

Raketens startvikt

ca 1247 kg

ca 1247 kg

Startrampens elevation 

84,3°

85,4°

Startrampens bäring 

358°

10°

Verklig topphöjd (nom)

133,6 km

133,8 km

Verklig bäring till nedslaget

342°

346°

Verkligt avstånd till nedslaget

73 km

67 km

Ballistisk vindstyrka 2,1 m/s 4,9 m/s
Ballistisk vindriktning 251° 297°

Spinnvarvtal under mätfasen

6,1 rps

6,4 rps

Bärgning

Ja

Ja

Under båda NLTE-skotten var norrskens- och "airglow"-nivåerna acceptabla. Under NLTE-1 observerades svaka norsskensemissioner av de raketburna fotometrarna. NLTE-2 sändes upp i de lugnaste för hållanden som observerats av MISU med raketburna fotometrar. NLTE ägde rum under en s.k. "stratospheric warming". Förhållande under de två uppskjutningsnätterna var utmärkta för observationer av atmosfären från marken med lidar.

Alla MISU:s instrument fungerade bra utom PANDORA som led av ett mekaniskt problem på NLTE-1. CONE-experimentet fungerade inte under NLTE-1. Lyckligtvis fanns lidarmätningar som gav atmosfärtäthetsdata. Några s.k. "falling spheres" fanns inte heller att tillgå och de raketer med med "chaff", radarremsor, som skulle mäta vinden kunde inte sändas upp i direkt anslutning till NLTE-skotten på grund av problem med startrampen. Dessutom fungerade radarföljningen av remsorna bara för delar av banan för det andra "remsskottet". Under NLTE-1-färden tappade antennen på Esrange följningen av telemetrisändaren på 2251,5 MHz på uppvägen mot topphöjden. Detta var ett svårt avbräck eftersom syreatommätningrana på nedvägen stördes av aerodynamiska effekter. Följningen av sändaren från CONE-experimentet under NLTE-1 fungerade bra men experimentet krånglade av andra skäl.


NLTE-2-sonden bärgas dagen efter uppskjutningen. Huvudfallskärmen fälldes inte ut men
nyttolasten landade med 40-50 m/s i snö som var som frigolit och skadorna var begränsade.


NLTE-2-nyttolasten tillbaka på Esrange.

"Videoreportage" från blockhuset under NLTE-1-skottet:

Erfarenheter från kampanjen

Så här skrev jag i min ganska bistra rapport till Rymdbolagets styrelse (2) :

" ... Den tyska organisationen DLR, som levererade fallskärmssystemet till de två sonderna, hade inte provat systemen före leverans och de fungerade inte vid prov på Esrange. Rymdbolagets personal granskade konstruktionen och begärde, och fick, omfattande ändringar i den elektriska konstruktionen utförda. Efter samråd med Rymdstyrelsen beslöt vi ta risken att sända upp sonderna trots dessa ”sista-minuten-ändringar”.

Fallskärmen på den första sonden fungerade bra, men på den andra fälldes inte huvudskärmen ut, endast den s.k. dragfallskärmen. Trots provning med s.k. ”test-squibs” hade DLR gjort en felkoppling i kablaget som kortslöt de riktiga pyrotekniska anordningarna under färden.  Den andra sonden landade dock relativt oskadd i djup snö, så den fallerande fallskärmen förorsakade ingen katastrof - i detta fall!

Emellertid väcker händelsen frågan hur man hanterar underleverantörer, särskilt sådana vars produkter utgör ”in-kind contributions” till projektet från ett annat land. Fallskärmssystemet för NLTE var ett sådant bidrag från Tyskland. Sett från en ren kvalitetssynvinkel var Rymdbolagets styrning av DLR inte tillräcklig i fallet med fallskärmssystemet.

Under det första skottet tappade telemetriantennen på marken på Esrange följningen av raketen under uppvägen. Orsaken till denna felfunktion är ännu inte känd men den extrema kylan vid tillfället kan ha bidragit till antennens beteende. Ingen reservantenn fanns tillgänglig just då, och det måste anses vara en brist i planeringen från projektets och därmed divisionens sida att inte tillgång till två telemetriantenner utgjorde ett krav för att starta nedräkningen. I fortsättningen måste detta införas som ett absolut krav vid varje viktig sondraketskjutning.

Dessutom uppstod problem med startrampen, den s.k. MRL-launchern som frös fast mellan skjutningarna och även under den första nedräkningen för den andra sonden, som fick avbrytas p.g.a. detta problem ..."

Källor

 1. NLTE, Final Report, Rymdbolagets dokument SSV1411-65, 29 juni 1988, Kaj Lundahl.
 2. Verksamhetsrapport för Science Systems Division, december 1997-mars 1998, Rymdbolagets dokument SAI0-593, Sven Grahn, 13 mars 1998


Tillbaka till svenska rymdprojekt