Dubbelkampanjen S16/S13, jag var där!

Sven GrahnS13- och S16-kampanjen var en stor satsning och Meteorologiska Institutionen vid Stockholms Universitet (MISU) som hade den vetenskapliga ledningen för båda projekten tog på sig ett stort ansvar för att bygga instrument och sondmoduler. Jag medverkade själv genom att konstruera och bygga fotometrarna SIP-O3 och SIP NOX på S16-sonderna. Jag var då anställd vid MISU:s atmosfärfysikgrupp som leddes av Georg Witt, den legendariske rymdforskaren.

S13 - även kallad C100

S13 var egentligen ett projekt som godkänts för genomförande inom ramen för ESRO:s sondraketprogram under beteckningen C100. (C stod för att bärraketen var en Centaureraket). Men när ESRO avvecklade sin sondraketverksamhet fick Sverige ta över projektet. Raket och vissa delar, bl.a. den engelska noskonen, till nyttolasten medföljde från ESRO.

Projektet startade hos Rymdbolaget den 1 januari 1973 med systemstudier och definition av själva sonden. Under andra halvåret 1973 lades beställningen på sondarbetet ut på Saab-Scania och tillverkning av delsystem som t.ex. telemetrisystemet (som var Rymdbolagets ansvar) påbörjades. Saabs arbete inleddes den 1 augusti 1973. Under 1974 tillverkades alla delsystem och  prototypen av sonden provades. Acceptansprovning av flygexemplaret av sonden skedde i början av 1975.Rymdbolagets projektledare för S13 var Bengt Holmqvist.

Ändamålet med projektet anges i projektplanen på detta sätt (4):

"... Mätning av optiska spridningskoefficienten hos atmosfären ned hjälp av blixtlampor och fotometrar samt ljusemissionen hos natthimlen främst i syrebanden med hjälp av fotometrar och filter. För att komplettera dessa mätningar som syftar till att studera fotokemiska processer skall dessutom undersökningar av elektrontäthet, jontäthet, energetiska partiklar samt atomärt syre göras med hjälp av respektiva faradayrotationsexperiment, jonfälla, Geiger-Müller-rör samt syre-sonder ..."

Den totala kostnaden för projektet förefaller ha varit ungefär 700 000 kronor (5), vilket mostvarar ungefär 5 miljoner kronor i 2011 års penningvärde - ett facilt pris.

Experimenten på S13

Sonden innehöll sex experiment:

Experiment Beskrivning
OBS

Meteorologiska Institutionen vid Stockholms Universitet (MISU) levererade ett instrument, OBS (Optical Backscatter Sonde), som mätte täthetsprofilen  på plats med hjälp av bakåtspritt ljus. En pulsad Xenonolampa och reflektor skickade ut en ljusstråle vinkelrätt mot raketens axel och två fotometrar observerade det spridda ljuset från en volym nära raketen. Joachim Müller hade utvecklat instrumentet. 

Instrumentet byggde på en pulsad stroboskopisk UV-lampa från EG&G som satt i fokus på en djup, parabolisk reflektor från en bilstrålkastar av märket Bosch. Signalen från det spridda ljuset mättes med s.k. synkrondetektering (sample-and-hold).

OXYGEN

MISU  ansvarade också för ett experiment som gjorde fotometriska mätningar av "airglow" på våglängderna 3650, 3914, 5530, 5577, 5890, 7240 och 7620 Å.

ATOX

NOAA (Watson R Henderson, Aeronomy Laboratory)i USA levererade ett instrument som mätte syreatomkoncentrationen med en sliverfilmsensor. Experimentet fälldes ut på 70 km höjd .

Faraday

Uppsala Jonosfärobservatorium  (UJO) (nuförtiden Institutet för Rymdfysik i Uppsala) levererade Faradayrotationsexperimentet som  mätte elekrontätheten och kollisionsfrekvensen genom att mäta rotationen hos polarisationsplanet hos en radiovåg (Faraday-rotation) sänd från marken. Sändaren på marken sände på 2,200 MHz, 3,883 MHz och 7,835 MHz. antennerna placerades under noskonen och fälldes ut 45° efter det att noskonen avskiljts. 

Ion probe

UJO levererade också ett experiment som mätte finstruktuen hos elektronkoncentrationen med en sond på en utfällbar arm.  

GMForsvarets Forskningsinstitutt (FFI) i Norge levererade ett instrument som mätte energetiska elektroner mättes med ett Geiger Müller-rör och två fastatillståndet-detektorer (40 respektive 20 keV) som var riktade 45° från längdaxeln.


Uno Fröberg (t.v.) och Torbjörn Forsell från Saab-Scania
arbetar med
S13-sonden på Esrange. På bilden ser man
reflektorn och lampan till experimentet OBS.

Principen för experimentet OBS från ett föredrag från 2010 av Georg Witt (6 ).


Relativ signal från OBS. från (6 )

 

Viktigaste data för sondraketen S13 (C100)

Viktigaste data och subsystem för sondraketen S13 (C100)

Rakettyp 

Centaure IIC, 4-fenor tillverkad av Sud Aviation

 • ”Tower tilt”-effekt: 13,5 km/grad
 • ”Unit wind”-effekt: 8 km/m/s ballistisk vind
 • Serienummer: 205
Startramp  Centaure
Nyttolastmassa 102 kg
Nyttolastlängd 2260 mm
Nyttolastdiameter 307 mm
Noskon Standard för Centaurenyttolaster, byggd av Hawker Siddeley Dynamics. 958 mm lång, konvinkel 18,5°.
Batteripaket

Batteri 1: +28 V 24 celler Deac 1000 DKZ (1 Ah) för experimenten
Batteri 2: +28 V 48 celler Deac 1000 DKZ (2 Ah) för telemetrisystemet.

Dessutom fanns spänningsregulatorer från Rymdbolaget som tillhandahöll
+/-15 V, +5 V till telemetrisystemet samt 
+/-18 V, +8 V till experimenten.

Telemetri 

230,33 MHz, 3 Watt, Microcom 
“Quadraloop”-antenner OTE AT2
Signaldelare OTE 5W-50 ohm.
PCM 120 kbit/s.

Pejlsändare 240 MHz, sändare CIR-11-2
Baninmätning 33,85 MHz upp
Magnetometer Tvåaxlig magnetometer, Schonstedt RAM-72C
Navelsträng 32-polig Deutsch-kontakt
Tiddon 2 st Raymond 1060-PW-360T-8SPDT med 360 sekunders löptid.
Kraftomkopplare Ledex (13-polig, tvåvägs)128941-001.

 

Raketens startvikt

Del Massa (kg)
Nyttolast

102,0

Steg 1, Belier

152,5

Steg 2, Venus

321,0

Total startvikt

575,5

 

Händelser under flygningen, S-13

Nominell tid (s) Höjd (km) Händelse
0 0 Beliertändning
Raketen lyfter

Navelsträngen rycks ur
Tiddonet startar
6 1,2 Belier brinnslut
7,3 1,5 Belier avskiljs
8,3 1,8 Venus tänder
33,8 20 Venus brinnslut
51,0 40 Nyttolastluckor lossas
56,0 45 Xenonlamporna på experimentet OBS slås på
71,0 60 Noskonen avskiljs
77,0 65  Sensorarmar och Faradayantenner fälls ut.
83,0 70 ATOX-sonden fälls ut
95,0 80  Xenonlamporna på experimentet OBS slås av
170 108 Topphöjd
233 80 Xenonlamporna på experimentet OBS slås på
264 55 Nyttolasten avskiljs från raketen
Radiofyren slås på.
340   Xenonlamporna på experimentet OBS slås av
  0 Nedslag

Nedräkning och uppskjutning

De vetenskapliga villkoren var att raketen skulle skjutas mellan 1840 och 0300 lokal tid. Dessutom fick det inte finnas något månljus, inget norrsken och liten stjärnbakgrund i raketens flygriktning. Helst skulle skottet gå vid lokal midnatt. Raketen sköts faktiskt upp under den första nedräkningen efter några timmars väntan på att skjutvillkoren skulle uppfyllas. Ett någon miniut långt uppehåll i nedräkningen skedde vid -27 sekunder. Det var dimmigt när skottet gick. Raketen försvann omedelbart, kommer jag ihåg.


S13-raketen redo att sändas upp.

Tabellen nedan sammanfattar skottet:

Data S13
Startdatum 7 mars 1975
Starttid 00.22.55 UT
Startramp Centaure  
Rakettyp

Centaure II C

Temperatur -21°C, 972 mm Hg
Markvind 1,98 m/s från 311°
Startrampens elevation 85,8° (85,1° nom)
Startrampens bäring 022°
Verklig topphöjd 109,2 km
Predikterad topphöjd 102 km
Verklig bäring till nedslaget 34,2°
Nominell bäring till nedslaget 350°
Verkligt avstånd till nedslaget 60,7 km
Nominellt avstånd till nedslaget 70 km
Bärgningssystem Nej
Bärgning genomförd Ja
Spinnvarvtal efter brinnslut 5,9 rps
Spinnvarvtal efter noskonsfällning 4,7 rps
Telemetrimottagning 469 s


Anders Lundin från MISU och den bärgade S13-nyttolasten

Anomalier under S13-skottet

"... Det blev ett lyckat skott vetenskapligt sett även om nyttolasten kom att få en koningsrörelse som var större än förväntat. Orsaken till detta ligger i den noskon som användes. Den var designad på så vis att två noskonshalvor skulle separera från nyttolasten när konen öppnades i överänden. Problemet var att de båda halvorna aldrig separerade exakt samtidigt varför en sidokraft introducerades på raketen. Detta gav i sin tur en konande rörelse under resten av flygningen..."

I figuren nedan som är tagen från (8)  ser man att något dramatiskt hände med raketens attityd när noskonen separerade vid +70 sekunder:

 

 

S16 - NOX - jag var en av experimentatorerna!

Ändamålet var att utforska ozonet, kväveoxider och vattenångehalten i atmosfären upp till 100 km höjd. MISU stod för den vetenskapliga ledningen av projektet. Rymdbolaget hade totalansvaret och Saab-Scania i Linköping byggde sonderna.

Saabs arbete inleddes formellt 14 mars 1974. Under 1974 tillverkades alla delsystem och  prototypen av sonden provades. Acceptansprovning av flygexemplaret av sonden skedde i början av 1975. Rymdbolagets projektledare för S16 var Bengt Holmqvist, och projektledare hos Saab var Jonny Andersson.

Vid den formella projektstarten befann jag mig i Kouoru, Franska Guiana, där jag var med vid uppskjutningen av en prototyp till det instrument för mätning av ozon och kvävedioxid som senare sändes upp med S16. Denna prototyp sändes upp ombord på en sondraket från NASA. S16 innefattade uppsändning av två Nike-Apache-raketer.

Experimenten på S16

Sonden innehöll sju experiment: 

Experiment Beskrivning
SIP

Meteorologiska Institutionen vid Stockholms Universitet (MISU) levererade ett instrument, SIP (Solar Irradiance Photometer), som mätte ozon- och kvävedioxidprofilen med hjälp solljusets absorption på ett antal väglängder från ultraviolett till nästan infrarött ljus. Principen var att solen stod strax under horisonten under raketfärden. Fotometern för ozon använde en fotomultiplikator som detektor och kvävedioxiddetektorn var en fotodiod. Experimentatorer var Georg Witt och Sven Grahn. Jag stod för den detaljerade konstruktioonen, sammansättning, provning och utvärdering av resultaten.

SCRAP

MISU  ansvarade också för ett experiment som gjorde fotometriska mätningar av spritt solljus vid våglängderna 365, 536 nm och vid NO vid 215 nm. (experimentator G Witt).

TOI

University of Saskatchewan (Edward Llewellyn levererade en fotometer som mätte emission från syremolekyler på 1,27 µm. TOI integrerades av MISU i sondens främre del.

Spectrometer Johns Hopkins University, Baltimore, USA (P Feldman) levererade en avsökande UV-fotometer.
Experiment NO2

Atmospheric Environment Service /Environment Canada, Toronto (Wayne F J Evans), levererade en radiometer för att mäta NO2-halten med synligt ljus.   

Experiment H2O

Atmospheric Environment Service /Environment Canada, Toronto, (Wayne F J Evans), levererade också en radiometer för att mäta vattenångehalten med infrarött ljus.   

GM

Forsvarets Forskningsinstitutt två GM-rör. Dessa sensorer var riktade ungefär 45° från spinnaxeln. 

 

Viktigaste data för sondraketerna S16

Nyttolastmodulmått och startvikter för S16-raketerna 

Modul Längd (mm)  
Nossektion, konisk del

680

Alla moduler: Diameter 230 mm. Noskonens konvinkel 19° 14'
Nossektion, cylindrisk del

220

 
Cylindrisk nyttolastsektion

1192

 
Anslutningsring till motordiameter

75

Övergång från 230 mm diameter till 172 mm 
Bärgningssystem

508

Diameter 172 mm, endast S16-2.
Totalt

2635

Endast S16-2, 2127 mm för S16-1. 

 

Raketernas startvikter

Raket

S16-2

S16-1

Del Massa (kg)

Massa (kg)

Nyttolast

58,9

72,3

Bärgningssystem

13,3

-

Apache

98,8

98,8

Nike

597,7

597,7

Total startvikt

768,7

768.8


Uno Fröberg (Saab) och den kompletta sonden.


Uno Fröberg, Manne Jonsson (Saab). Noskon ännu ej monterad..


Fotometern SIP, som jag konstruerade.

Delsystem på S16-sonderna

Rakettyp

Nike-Apache

 • ”Tower tilt”-effekt: 11,0 km/grad
 • ”Unit wind”-effekt: 4,1 km/m/s ballistisk vind
Startramp Centaure med Nike-räls
Nyttolastmassa 72,2 kg (S16-2) 72,3 kg (S16-1)
Nyttolastlängd 2635 mm (S16-2),  2127 mm (S16-1)
Nyttolastdiameter 230 mm
Batteripaket

Batteri 1: +28 V 24 celler SAFT VR1, 2RR (1,2 Ah) för experimenten.
Batteri 2: +28 V 24 celler SAFT VR1, 2RR (1,2 Ah) för telemetrisystemet.

Dessutom fanns spänningsregulatorer från Rymdbolaget som tillhandahöll
+/-15 V, +5 V för telemetrisystemet,
+/-18 V, +8 V för experimenten.

Telemetri 

S16-1: 256,2 MHz, 2 Watt, Aydin Vector T-1202F
S16-2: 230,33 MHz, 2 Watt, Aydin Vector T-1202F
2 st Bronzavia TM 300
“Quadraloop”-antenner
Enkoder: Rymdbolagets konstruktion byggd på Akers 1001 kretsar, PCM 128 kbit/s.

Baninmätning Slantrangetransponder 33,85 MHz upp. Ferritantenn ombord för mottagning.
Magnetometer Tvåaxlig magnetometer, Schonstedt RAM-72C 
Barometrisk strömbrytare Condec 214C40 
Tiddon 1 st Raymond 1060-PW-360T-8SPDT med 360 sekunders löptid.  
Kraftomkopplare Ledex (13-polig, tvåvägs)128941-001.
Navelsträng 32-polig Deutsch-kontakt.
Bärgningssystem NASA:s standardsystem för Nike-Apache, en modifiering av originalsystemet från
Aerojet Liquid Rocket Co.
 Utrustad med radiofyr.


Bärgningssystemet - "skurken i dramat".

Händelser under S-16-flygningen, nominellt

Nominell tid (s) Höjd (km) Händelse
0 0 Niketändning
Raketen lyfter
Navelsträngen rycks ur
Tiddonet startar
3,5 1,5 Nike brinnslut
20 13 Apache tänder
22 15 Tiddonet i bärgningsmodulen startar
26,4 19 Apache slocknar
27,4 20 Motorseparationen armeras med barometrisk strömbrytare.
30 23 Kalibreringsljus för TOI släcks
36,9 32 Nyttolastluckor kastas
61 60  Noskonen avskiljs
165 113 Topphöjd
274 65 SCRAP kalibrering
279 60 Nyttolasten avskiljs från raketen
314 6 Fallskärmen fälls ut.
320 0 Nedslag för Apache
843 0 Nyttolasten landar

 

Nedräkningar och uppskjutningar

"Skjutfönstret" defiierades av det intervall för solens vinkel under horisonten (soldepressionen) mellan 3° och 5° (7 ) som gav bästa observationsförhållanden för ozon- och kväveoxidmätningarna. Denna soldepression medförde att solens skugga låg mellan 9 km och 25 km över Esrange. Dessutom skulle lugna magnetiska förhållanden råda och inget norrsken förekomma. Den 5 mars var "skjutfönstret" endast 6 minuter långt: 1629.08-1635.35 UT. Den 13 mars var "skjutfönstret": 1658.29-1704.50 UT (3). 


Ovan: Den första S16-raketen monterad på Centaurestartrampen i den s.k. Centaurehallen
på Esrange. Att det är den första raketen ser man på det röda bärgningssystemet strax
bakom nyttolasten. I bakgrunden till vänster ser man den röda Centaureraketen för
S13-sonden.

Till höger: Frigolitboxen skyddar hela raketekipaget från kyla när det står på startplatsen,

Sammanfattning av uppskjutningarna

Data S16-2 S16-1
Startdatum 5 mars 1975 13 mars 1975
Starttid 1636.18 UT 1702.00 UT
Startramp Centaure  Centaure
Rakettyp Nike Apache Nike Apache 
Temperatur -2°C, 964 mm Hg 0°C, 986 mm Hg
Markvind 3,04 m/s från 237° 1,02 m/s från 299°
Startrampens elevation 84,6° (83,9° nom) 84,9° (83,9° nom)
Startrampens bäring 014° 006°
Verklig topphöjd 2 km 105,9 km
Predikterad topphöjd 113 km 113 km
Verklig bäring till nedslaget 038° 354°
Nominell bäring till nedslaget 350° 350°
Verkligt avstånd till nedslaget 0,55 km 55,2 km
Nominellt avstånd till nedslaget 70 km 70 km
Bärgningssystem Ja Nej
Bärgning genomförd Ja Ja?
Spinnvarvtal efter Apache brinnslut - 9,5 rps
Spinnvarvtal efter noskonsfällning - 7,5 rps
Telemetrimottagning 273,6 s 52,4 s


I scientific center på Esrange. fr.v. Anders Lundin (MISU), Georg Witt (MISU), Lars Larsson (Esrange). Foto: Rymdbolaget


I scientific center, Esrange. Fr.v. ?, Malte Sjökvist (MISU), Roger Engfors (MISU), Nathan Wilhelm (MISU), Ted Llewelyn (U o Saskatchewan, Bengt Holmqvist,(Rymdbolaget). Foto: Rymdbolaget

I scientific center, Esrange. fr.v. Sven Grahn (MISU), Roger Engfors (MISU). Foto: Rymdbolaget

I scientific center, Esrange. Fr.v. Ted Llewelyn (U o Saskatchewan, Georg Witt (MISU). Foto: Rymdbolaget

Anomalier under de två S16-skotten

Den första raketen, S16-2, startade den 5 mars 1975 och redan efter 3 ekunder, under startraketen Nikes brinntid, försvann alla mätdata från raketen eftersom raketen brutits av. Nike, Apache och nyttolast singlade ned mot marken och nyttolasten slog ned efter ungefär 52 sekunder. Jag satt i "scientific center" vid uppskjutningen. Min fotometer (SIP) hade en liten lampa som före uppskjutningen, matades med kraft genom "navelsträngen". När raketen lyfte slockande lampan och signalen från fotometern klingade av utefter en rät linje (lampans ljus avtog exponentiellt, men fotometern var logaritmisk). Men sen försvann signalen och ersattes av brus. Ingenjörer från alla instrumentbyggare satt på rad och tittade på sina bläckskrivare. När signalen försvann sneglade alla på sina grannars skrivare och kunde då se att alla skrivarpapper var fyllda med bläck från den brusiga signalen. Ett haveri hade tydligen inträffat.


Den havererade nyttolasten - i förbluffande gott skick.


De två havererade raketstegen: Nike och Apache. Apachen tände aldrig.


S16-1 startar den 13 mars 1975.

Orsaken till haveriet var s.k. aeroelastisk instabilitet, d.v.s på grund av att raketekipaget var böjligt så exponerade raketen en större yta mot luftströmmen än den skulle ha gjort som en oändligt styv farkost. Därigenom flyttades tryckcentrum, d.v.s. angreppspunkten för alla luftkrafter, framåt. Tydligen flyttades den så långt framåt att den hamnade framför masscentrum. Ekipaget blev då instabilt och bröts av och "slog runt". Apachen bröts av vid +2,98 s och noskonen slog i Nikeraketen främre ände vid +3,18 s. Då försvann modulationen från sändaren. Telemetristationen på Esrange tog emot bärvåg ända till +52,4 s då nyttolasten slog ned.

Nyttolasten återfanns i gott skick (se bild till vänster ovan) och den fotometer jag byggt fungerade utmärkt efter denna omilda behandling. Den användes senare på MISU som laboratoriefotometer. De två raketstegen återfanns också (se bild till höger ovan) och av någon anledning tände inte andra steget. Möjligen slets rakettändaren ur andra steget när ekipaget bröts sönder.

Direkt efter haveriet begav jag mig till Esranges bibliotek och studerade bl.a. en samling tekniska föredrag från en sondraketkonferens i USA där NASA varnat för aeroelastisk instabilitet hos mycket långa Nike-Apache-ekipage.

I sin slutrapport framhöll Saab-Scania att en analys av ekipagets elasticitet med programmet FLMD (Flight Loads, Modes, and Deflections) inte ingått i Rymdbolagets uppdragsbeskrivning. jag minns hur denna incident användes som ett exempel på hur man skall skriva beställningar. Man skall skriva att leverantören skall "göra allt som behövs för att systemet skall fungera, även om det inte står i uppdragsbeskrivningen". En nyttig lärdom.

En orsaken till att ekipaget var så elastiskt var ju att nyttolasten var mycket lång och hade flera skarvar med liten diameter. Bärgningssystemet bidrog avsevärt till denna omständighet. Direkt efter haveriet började Saab-Scania att undersöka om man kunde eliminera bärgningssystemet och ersätta dess massa med motsvarande massa som ballast på insidan av noskonen.  Jag minns tydligt hur Saab-Scanias personal hamrade till blyplåt och skruvade fast den på insidan av noskonshalvorna till S16-1. På så sätt flyttades masscentrum framåt, vilket bidrog till stabiliteten och nyttolasten behöll sin massa vilket i sin tur minnebar att den modifierade raketen borde ha samma topphöjd som den omodifierade.

NASA:s Goddard Space Flight Center engagerades för att köra programmet FLMD (på stordator, förstås). Eftersom bärgningssystemet med sin separationsanordning hade eliminerats installerade Saab-Scania ett egenkonstruerat separationssystem (användes på S10) mellan raketmotor och nyttolast. Något prov med detta system hanns inte med och när systemet utlöstes under raketens nedfärd vid +273,6 s försvann telemetridata, men då hade alla viktiga mätningar redan slutförts. När man återfann nyttolasten visade det sig att separationsladdningen hade tryckt batteripaketet 100 mm framåt. Detta bröt strömförsörjningen till nyttolasten.

Det andra skottet skedde, otroligt nog, endast åtta dagar efter det första och gav bra vetenskapliga data. En verklig prestation av Saabs ingenjörer! 

Källor

 1. Torbjörn Forsell: "Balloon Releaser in Blockhouse. Time for Lift-off...." Memoarer 2004.
 2. Final Report Payload S13, Saab-Scania RRK-S13-75:67, 16 april 1975. Författad av Torbjörn Forsell.
 3. Final Report Payload S16, Saab-Scania RRK-S16-75:68, 21 april 1975. Författad av Torbjörn Forsell.
 4. Projektplan för Sond C100 (Etapp 2), Rymdbolagets dokument S13-4, 1 augusti 1973, Bengt Holmqvist.
 5. Projektplan för Sond C100 (Etapp 4), Rymdbolagets dokument S13-8, 20 december 1974, Bengt Holmqvist.
 6. G Witt,  Atmospheric sounding by active optical probes, presentation at 39 th Annual Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods, Valladolid, Spain, 2-27 August 2010.
 7. Preliminär beskrivning sond S16 (NOX-TWILIGHT), Rymdbolagets dokument S16-2, 15 februari 1974, Bengt Holmqvist.
 8. Preliminära attityddata för sond S13, Rymdbolagets dokument S13-9, 14 augusti 1975, Per Zetterquist, Sven Grahn.


Tillbaka tiil svensk rymdverksamhet