S7 - Experimentbeskrivningar

Experiment AIL:

Mikrometeoriter, 26 augusti 1969, B.A. Lindblad

 

Mätning av infallet av mikrometeoriter i den övre atmosfären medelst piezoelektriska detektorer (mikrofoner). Enkel bestämning av masspektrum för kosmiskt stoft. Ett allmänt önskemål är att mätningarna utföras vid flera olika tider på dygnet och året, varför vi för denna kampanjej ställer några speciella krav på skjutvillkoren.

Kompletterande markmätning: Ev. göres kompletterande radarmätningar av meteorer i samarbete med Råö-observatoriet.

 

Experiment KTH-1:

E-fält, 8 juli 1970, Ulf Fahlesson

Experimentet mäter den elektriska fältvektorn i jonosfären. Fyra sfäriska sonder i ändarna på c:a 2 m långa ut­fällningsbara bommar används. Från sonderna gå kablar till en elektronikenhet innehållande högimpedansförstär­kare som mäter spänningen mellan de olika sonderna och mellan sonderna och raketkroppen. Noskonen utlöses och bommarna utfälles på sådan höjd att mätningar kan göras från c:a 90 km.

 

Experiment KTH-1a:

Partikeldrift, juni 1970, Ulf Fahlesson

Experimentet mäter driften hos positivt och negativt laddade partiklar genom att mäta skillnadsströmmen till de båda sidorna av en dubbelsond vars potential varieras med en sågtandsspänning (c:a 40 Hz, +/- 3 V). Strömkomponenterna vinkelrätt mot och parallella med raketaxeln mätas med var sin enhet. Sonderna monteras på de inre delarna av de främre E-fältsbommarna (KTH-l). Konstruktion för monte­ring av sonderna på bommar snarlika de i KTH-1 föreslagna finnes utvecklad. Samma skjutvillkor som KTH-l (synligt norrsken i skjutriktningen).

 

Experiment UJO-1:

Faraday-rotationsexperiment för bestämning av elektrontäthet och kollisionsfrekvens i jonosfären. 4 augusti 1970. H. Derblom.

 

Avsikten med detta experiment är att bestämma elektrontätheten och kollisions­frekvensen i jonosfären från ca 60 km höjd till raketbanans topp. Mätprincipen baserar sig på den s.k. Faradayrotationen av radiovågors polarisationsplan i ett plasma och fungerar förenklat enligt nedan.


UJO:s ferritantenner. Foto: SAAB-Scania.

Från sändare på marken utsändes linjärt polariserade vågor på lämpligt valda frekvenser, ofta runt 4, 8 ch 15 MHz (3,883 MHz, 7,835 MHz, 15,011 MHz). I det jordmagnetiska fältet delas denna våg upp i två cirkulärpolariserade, en ordinarie och en extraordinarie, våg med skilda utbredningsegenskaper. Det totala fältet av dessa två vågor blir elliptiskt polariserat och roterar sakta beroende på elektrontätheten. I sonden har man linjärt polariserade antenner med tillhörande mottagare. Eftersom raketen roterar kommer den mottagna fältstyrkan att variera beroende av sondantennens läge i förhållande till den elliptiska vågen. Då raketens rotation är känd kan man därför enkelt bestämma ellipsens läge och vridning i jonosfären. Vridningsvinkeln per höjdavsnitt är direkt proportionell mot elektrontätheten. Storleken av den elliptiska vågens lillaxel och storaxel tillsammans med data över elektrontätheten kan dessutom användas för beräkning av kollisionsfrekvensen i jonosfären.

I Faraday-utrustningen ingår vanligtvis även en s.k. "slant-range"-enhet som användes för beräkning av raketbanan. En signal på t.ex. 35 MHz (34,942 MHz)amplitudmodulerad med 30 kHz sänds från marken, mottages i raketen, demoduleras och återsändes vid TM. På marken jämföres den med den ursprungliga 30 kHz-signalen och fasförskjutningen mellan dessa ger direkt avståndet till raketen med ca 200 m noggrannhet. [I "Norrskenssonden" användes frekvensen 33,85 MHz för "slant-range". SG].

Faradayexperimentet har inga större krav på skjutvillkor och beredskap. Experimentet kan anses som ett nödvändigt komplement till de övriga experimenten i sond K-71, varför skjutvillkor o.d. i första hand bör bestämmas av de övriga experimenten: Någotsånär stabil situation är dock önskvärd, d.v.s. man bör inte skjuta mitt i ett norrskensutbrott.

Experimentet testas på avfyringsrampen genom att Faraday-sändarna (ca 1 km därifrån) slås av och på. Rampen måste därför vara så anordnad, att strålningen från sändarna kan nå antennerna i sonden. Som kompletterande markmätning önskas jonosondering i nära anslut­ning till experimentet.
        

Ferrit-antennen har måtten 10 x 16O mm. På antennen skall fästas en spole, avstämningskondensator och kabel. Antennen bakas lämpligen in i styv skum­plast eller liknande och fästes i inbaknings­materialet. Fästpunkternas läge ej fixerat. Se medföljande skiss, Alternativa dimensioner är tänkbara och kan diskuteras från fall till fall. Mottagaren väger 150 g, Antennen 200 g. Totalt: 4 mottagare + antenner + kablage ~2000 g.

Antennerna skall monteras så att de har fri ut­strålning och får inte ha sammanbundna metal­liska element runt sig så att de bildar en kortslutande slinga. Mottagarna bör placeras nära an­tennerna. Olika monterings sätt kan tänkas. I bifogade förslag är antennerna tänkta att ingjutas i skum­plast i ett armerat plasthölje. Plasthöljet i sin tur skruvas fast i ursparingar i skrovsektionens sida.


 

Experiment UJO-2a:

Två-kanals fotometer, 4 augusti 1970, H. Derblom.

 

Den optiska utrustningen i sond K71 har till ändamål att säkerställa sådana optiska observationer som är nödvändiga för tydning av de övriga experimenten. De har även ett mycket högt egenvärde, eftersom man bl.a. kan mäta olika norr­skensemissioners fördelning mer höjden, vilket är mycket svårt att göra från marken. Höjdfördelningen och intensiteten kan sedan jämföras med både det in­fallande partikelspektret(KGO), elektrontätheten (UJO) och det elektriska fältet (KTH), och ge upplysningar om bl.a. uppbromsnings- och jonisationsprocesser i jonosfären.


De flesta fotometrar, som har sänts upp hittills, har varit riktade uppåt längs raketens axel och mätt de1 integrerade ljusintensiteten ovanför. Därur har sedan emissionsprofilen beräknats. Denna metod är inte särskilt tillförlitlig när norrskenet varierar.


Den här föreslagna fotormetern UJO 2a har i tillägg till den uppåtriktade integrerande fotometern även en som ser vinkelrätt mot raketaxeln. Genom detta arrangemang hoppas man bl.a. att noggrannare bestämma norrskenets underkant, och genom raketrotationen och dess rörelse uppåt får man en bild av norrskenet runt om. Planerat är att vardera kanalen utrustas med två filter t.ex. en för syrelinjen OI 6300 Å och en for kvävebandet N2+ 4278 Å.


Experimentet bör utföras på natten när hela mätområdet ligger i solskugga. Helst inget månsken. Vädret bör vara klart och visuellt norrsken finnas i skjut­riktningen. Lämplig årstid mitten av september till mitten av mars. Som komplet­terande markmätningar önskas norrskensfotografering,. spektrografering och fotometrering, riometer- och magnetometerdata samt jonosondering. 
 
 

Experiment UJO-3:

Sonder för undersökning av elektrontäthet och elektrontäthetsirregulariteter i jonosfären. 4 augusti 1970. H. Derblom.

Elektrontätheten i jonosfären mätes vid raketsonderingar av det s.k. Faradayrotationsexperimentet (UJO-1). Tyvärr ger detta experiment en dålig höjdupplösning, över 80 km höjd ca 1 km och under denna höjd avsevärt sämre. Sonderna skall komplettera och utöka Faradayexperimentet. Dels är avsikten att undersöka irregulariteter och skiktning i jonosfärens D- och E-lager med en upplösning av ca 100 m, dels avser att utsträcka mätkänsligheten nedåt. Med Faradayexperimentet kan man bestämma elektrontätheter ned till ca 100 elektroner per cm3, med sonderna hoppas man komma ned till 10 el./cm3. Detta är av stor bety­delse längst ned i D-lagret där elektrontätheten är mycket låg. Sonder av den här typen kompletterar på ett utmärkt sätt, de övriga experimenten i K-71.

 

Sonderna bestå av två st sfärer av f6rgyllt mässingsnät, diam. ca 6 cm, som sitta på varsin utfällbar arm av glasfiberplast, längd ca 60 cm. Ärmarna utfälles vid ca 55 km höjd. På den ena av sfärerna appliceras en förspänning på + 2,7 volt och strömmen till denna sond (övervägande från elektroner) mätes med en elektro­meterförstärkare. På den andra sfären läggs dels en RF-spänning (ca 50 kHz <0,5 V) och dels ett likspänningssvep från -3 till + 8 volt. Genom att svepa likspänningen kan man studera hur str6mmen till sonden varierar med förspänningen och därur bl.a. bestämma raketpotentialen (referenspotential för övriga mätningar). RF-sondens impedans, både real- och imaginärdelen, mätes och därur kan elektrontäthet och även kollisionsfrekvens bestämmas. Absolutnoggrannheten hos en RF-sond är troligen mycket h6gre än en DC-sonds medan känsligheten antas varit av samma storleksordning.,

 

Sonderna liknar de som skall tillverkas för KTH:s el-fältsmätning, fast bommarna är avsevärt kortare. Det vore lämpligt att alla bommar utfördes av en tillverkare och integrerades samtidigt.

 

Skjutvillkor samma som för experiment UJO-1 och -2 samt de övriga experimenten i K-71.

 

Experiment KGO-3:

23 juli 1970, Lars E. Andersson

 

Mätning av pitchvinkelfördelning och energi­spektrun för norrskenspartiklar. Totalt 11 enheter, 10,4 kg.

Skjutvillkor: Natt, Mindre än halvmåne, Klar himmel (i slutet av skjutperioden kan skjutning på riometervärden diskuteras) Norrsken: (post-breakup aurora) absorption >2dB. Tid på dygnet: 2000–0400. Markmätningar: Riometer, Magnetometer, Fotometer (5577 Å och, om möjligt, 4278 Å), All-sky-kamera.

 

Källa

  1. "Reviderade experimentbeskrivningae för Norrskenssonden", B Holmqvist, 6 oktober 1970, RTG dokument S7-2.