Kosmos-140 passes over Aberystwyth on rev.5 on 7 February, 1967

Back to Soyuz telemetry bursts