RSG/ATOMIC

Atmospheric Transport Of MInor Constituents

Sven Grahn


Projektets bakgrund

ATOMIC-sonderna var en integrerad del av det internationella projektet AURORA 90 som hade som ändamål att undersöka aeronomin i vinterns norrskenzon. Projektet innefattade både raketburna och markbaserade instrument. ATOMIC-sondernas uppgift var att studera atomära komponenter och "airglow" som hänger samman med atomärt syre och rekombinationsprocesser. Instrumenten på ATOMIC var grupperade efter olika atmosfärparametrar.

 

Ansvarig för forskningen och hela forskningsnyttolasten var Meteorologiska Institutionen vid Stockholms Universitet (MISU) och de ansvariga forskarna var professor Georg Witt och Dr André Zuber.

 

Fotometrarna var passiva fjärranalysinstrument som mätte radiansen i färdriktningen. Genom att derivera radiansprofikerna med höjden kunde man få fram emissionen per volymsenhet.

 

Andra experiment var aktiva instrument för att bestämma atmosfärens sammansättning in situ. Instrumenten för arr mäta molekylärt och atomärt syre och ädelgaserna argon och krypton var placerade  i raketernas nos. Fyra ljuskällor var placerade nära raketens symmetriaxel och täckta ned en skyddande kon. Molekylärt syre, argon och krypton användes för att bestämma den omgivande atmosfären totala densitet. Täthetsprofieln medger beräkning av den s.k. skalhöjdstemperaturen. En experimentmodul långre från nosen mätte atomärt syre och väte - två komponenter med stor betdelse för transporten av syre och tillhörande airglow.


Troligen levererade University College of Wales det sidotittande instrumentet FENG ochRutherford Appleton Laboratories levererade troligen ljuskällorna för O, Kr, Ar och Xe..

Saab-Space i Linköping konstruerade, tillverkade och provade de två ATOMIC-nyttolasterna på Rymdbolagets uppdrag. Rymdbolaget tillhandahöll telemetrisystemen, radartranspondrarna, radiofyr samt hanterade gyroplattformar och bärgningssystemet. MISU ansvare för experimentnyttolasten. Detta projket blev der susta i vilket Saab leveredae en forskningsnyttolast till en svensk sondraket. En tjugo år lång och framgånsgrik verksamhet hade nått sitt slut.

Man kan notera att tiddonen till dessa sonder levererades från firman ACR (Aerospace Consulting Resources) i Trosa, ett företag som startats av den före detta rymdbolagsanställde Lars Stenmark. Lars Stenmark blev senare adjungerad professor i ryndteknik vid Ångströmlaboratoriet i Uppslala. Inna dess hann hans firma med att leverera bl.a. följande utrustning till Rymdbolaget: Ballonggondolen Pirog, strukturen till satelliterna Freja och Odin, kryostat och annan utrustning till instrumentet på Odin, solsensorer till mikrosatelliterna Astrid....  .

Projektet startade i maj 1986. Prototypprovning skedde november 1988-mars 1989. Leverans till Esrange skedde den 29 januari 1990.     

 

Sonderna sändes upp med Nike-Orionraketer - en kombination som varit en "arbetshäst" för MISU:s forskning. Startrampen som användes var den flexibla MRL-rampen.  Lars Hall var projektledare hos Saab Space och Kaj Lundahl var projektledare hos Rymdbolaget. 

 

RSG i projektnamnet RSG/ATOMIC var faktiskt bara Rymdbolagets interna projekt"nummer". Tidigare hette projekten S + en siffra. Fr.om projekten ANODE och ATOMIC bytte man nomenklatur,  RSG=ATOMIC, RSM=ANODE. 

Experimenten på RSG/ATOMIC 

Experiment Beskrivning
Fotometrar

Dessa arbetade i fotonräkningsmod och deras optik begränsade det cirkulära synfältet till en kon med halvvinkeln = 4°. Ingångsaperturen var 27,5 mm i diameter. Ett interferenafilter var placerat framför optiken för att bestämma vilken våglängd fotometern var känslig för. En intern ljuskälla användes för kalibrering. Den ena fotometerna hade en mittvåglängd på 5577 Å med bandbredden 15 Å och var avsedd för OI (1D-1S)-linjen ("gröna linjen") och bredbandigt airglow. Den andra fotmetern arbeta på våglängden 7620 Å med 80 Å bandbredd och var avsedd för O2 (0-0), det "atmosfäriska bandet".

Aktiva instrument

Atomärt syre i den övre modulen: in-situ-mätning av halten atomärt syre genom en kombination av resonansabsorption och spridning av ljuset från ljuskällor ombord. Syre-ljuskällan skickade ut resonanslinjer vid 1300 Å. En konkav spegel fokuserade en del av ljuset på dioddetektorer på bommarna. Dessa detektorer mätte genomsläppligheten hos den lokala atmofären. Den differentiella absorptionen gav ett absolut mått på halten atomärt syre. En annan del av ljuset från ljuskällan spreds av syreatomerna och detekterades av en fotomultiplikator. Både dioderna och fotomultiplikatorn drevs som synkrondetektorer.

Molekylärt syre i den övre modulen:: Den lokala concentrationen av molekylärt syre mättes genom tekniken med differentiell absorption med hjälp av två detektorer och en xenonlampa som sände ut resonanslinjen 1470 Å. En konkav spegel fokuserade en del av ljuset på dioddetektorer på bommarna. Dessa detektorer mätte genomsläppligheten hos den lokala atmofären.

Ädelgaser: Två resonansljuskällor, en för krypton och en för argon, användses för att bestämma dessa ämndens koncentration som funktion av höjden. Resonansstrålning sändes ut från de två ljuskällorna vinkelrätt mot spinnaxeln och en del av ljuset sändes till ett gitterinstrument (FENG) som satt under det första sonddäcket och blickade uppåt. Eftersom ett instrument (FENG) användes för att detektera ljuset från två ljuskällor (argon och krypton) var det nödvändigt att skilja signalerna åt genom att pulsmodulera ljuskällorna. FENG använde sig av fotonräkning.

Atomärt syre i den nedre modulen: En syreljuskälla sände ut ljus vinkelrätt mot spinnaxeln och en del av ljuset spreds av atomärt syre i raketens närhet. En fotomultiplikator försedd med att filter med centrum vid 1300 Å observerade spridningsvolymen och mått och steg hade tagits för att minska sol- och himmelsljus. Det bakåtspridda ljuset var ett mått på halten atomärt syre. Fotomultiplikatorn arbetade i fotonräkningsmod.

Atomärt väte i den nedre modulen: Detta instrument är identiskt med syreinstrumentet förutom att en väteljuskälla används och att inget interferensfilter nvänds.

I figuren nedan ser man orienteringen för sensorer och ljuskällor

Nyttolastens mått 

Mått och vikter för raketerna 

Raketernas vikter (kg)

Del ATOMIC-1 ATOMIC-2
Nyttolast (inkl tändarenhet)

136,4

133,6

Nike-motor (fyra fenor)

600,9

600,9

Orion-motor

428,1

427,4

Total startvikt

1165,4

1161,9

Under mätfasen

120,6

117,2

Bilder från provningen i Linköping


ATOMIC-sonderna.

Några data för subsystemen i ATOMIC-sonderna

Data för några av ATOMIC-sondernas delsystem

Batteripaket Batteri 1: +8 V, SAFT VR 0.8  
Batteri 2: +18 V, SAFT VR 1.2  
Batteri 3: -18 V, SAFT VR 1.2  
Batteri 4: +28 V, SAFT VR 2
Batteri 5: +28 V, SAFT VR 2   
Telemetri
 • 230,33 MHz, 5 Watt, Aydin Vector T1202 PCM 256 kbit/s
  “Quadraloop”-antenner, 2 st TECOM 
  Signaldelare TECOM
Baninmätning
 • Radartransponder, Vega 207C: 5612 MHz upp, 5662 MHz ned.
  Signaldelare Vega 853-2C
  2 s
  t antenner Vega 801-C4
 • Radiofyr: 240,8 MHz ATOMIC-1, 244,05 MHz ATOMIC-2
  Batterilivslängd 40 timmar.
Attitydmätning
 • Magnetometer (tvåaxlig) av typen Kayser-Threde MAG2.
 • Gyroplattform MIDAS (Space Vector)
Tiddon
 • 2 st ACR 5526 med 8 händelser vardera.

Startförberedelser i Kiruna


Till vänster syns de två ATOMIC-sonderna i "kyrkan" på ESRANGE.
Det finns två färglagda band runt varje sond. Sonden till vänster
gröna band och den till vänster har gula band. Det är ATOMIC-2
som har gula band. Detta var ett sätt att hålla reda på att man
satte rätt sond på startrmpen. Sondernas instrumentering var en
aning annorlunda, men det syntes inte på utsidan.

Bilden ovan visar Orionmotorn med monterad "grön" nyttolast den
13 januari 1990 - en vecka före den första riktiga nedräkningen.

Händelser under flygningen (tider och höjder)

   

ATOMIC-1

ATOMIC-2

Händelse

Nom.
Höjd (km)

Nom.
Tid (s)

Verkl.
Tid (s)

Nom.
Tid (s)

Verkl.
Tid (s)

Nike-raketen tänder
Raketen lyfter

Navelsträngen rycks ur
Tiddonet startar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nike-raketen slocknar

1,0

3,35

-

3,35

-

Orion-raketen tänder

3,7

9,0

8,0

9,0

8,0

Orion-raketen slocknar

37,5

41,0

-

41,0

-

Noskonen avskiljs och luckor kastas av

66,0

 65,0

64,5

65,0

65,0

Bommar fälls ut, lock öppnas

68,0

67,0

66,5

67,0

67,0

Raketmotorn avskiljs.

72,0

71,0

74,0

71,0

70,0

Topphöjd

128,0

181,0

-

181,0

-

O+H-lockor kastas av

127,0

185,0

187,0

185,0

186,0

Experimentkalibrering

80,0

300,0

-

300,0

-

Gyrot från, Flip-over armering.

78,0

302,0

304,0

302,0

302,0

Experimenten slås ifrån.

30,0

320,0

324,0

320,0

323,0

Fallskärmen fälls ut.

6,0

Barosw

443,0

Barosw

443,0

"Flip-Over".

-

Para+60s

 503,0

Para+60s

503,0

Nedslag

-

 

 

 

 

Kampanjförlopp

Sen första riktiga nedräkningen skedde den 20 februari 1990. De två sonderna sändes upp den 25 resp 28 februari 1990.  Texten i tabellen nedan är hämtad ur (3). Det är intressant att inga av problemen med radartransponder och radiofyr inte nämns alls i (1) eller (2).

Datum Händelse
900215 Testnedräkning ATOMIC 1 och ANODE. Inget onormalt framkom. Avlysning p g a låg molnbas kl 22.15 UT.
900217 De vetenskapliga förhållandena var bra varför beslut togs att skjuta ANODE. Nedräkningen fungerade bra och klockan gick genom noll men raketen fick inte tändpulsen. Detta berodde på att ett relä i Cl-launchern inte fungerade. Reläet hade fungerat under testnedräkningen två dagar tidigare. Problemet löstes men tiden rann iväg och vi måste avlysa då skjutfönstret var till ända.
900218-
900219
Ingen nedräkning p g a mycket starka vindar. Kraftleveransen var borta den 18 februari mellan kl 05.15 - 14.30 P g a ett linbrott mellan Jukkasjärvi och Esrange. Ansvarig för eldistributionen mellan Esrange och Kiruna är Jukkasjärvi belysningsförening.
900220 De vetenskapliga förhållandena för ANODE var uppfyllda och ANODE sköts upp kl 09.41 UT.  Nedräkningen för ATOMIC l avbröts p g a starka vindar och alltför störda magnetiska förhållanden.
900221 De lovade att undersöka bandade data. Testnedräkning ATOMIC 2 genomfördes. Nedräkningen för ATOMIC l måste avbrytas då vindarna var för starka.
900222 Ingen nedräkning genomfördes för ATOMIC l p g a starka vindar.
900223 Ingen nedräkning genomfördes för ATOMIC l eftersom vindarna var för starka.
900225 ATOMIC 1 sköts upp kl 23.21.20 UT. Signalen från transpondern var mycket brusig varför radar tappade följningen efter ca 8 sek. Med hjälp av TM-vinklar fick radar följning på raketens nerväg och kunde ge en sista position i Az:334, avstånd 49.4 km. Vid den efterföljande bärgningen erhölls ej någon pejlsignal förrän helikoptern var rakt ovanför nyttolasten. Bärgning kunde trots detta genomföras inom 1 timme.
900226 ATOMIC 2 nedmonterades då man misstänkte att pejlsändaren var ur funktion. Det visade sig att räckvidden bara var några hundra meter varför Esrange lånade ut en sändare, som vid test hade en normal räckvidd på 15-20 km.
900227 De vetenskapliga förutsättningarna var uppfyllda för ATOMIC 2 varför nyttolasten sköts upp kl 00.52 UT. Radar tappade omedelbart följning p g a brusig signal från transpondern. Med hjälp av TM-vinklar kunde radar få följning på raketens nerväg och ge en sista position i Az: 014, avstånd 58.8 km. Vid den efterföljande bärgningen erhölls ej någon signal från pejlsändaren. Det visade sig sedermera att plus- och minuspolen på batteriet hade förväxlats vid monteringen i nyttolasten. Nyttolasten kunde även denna gång bärgas inom 1 timme.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Data

ATOMIC-1

ATOMIC-2

Startdatum

25 februari 1990

28 februari 1990

Starttid

2310.20 UT

0052.00 UT

Startplats

Esrange

Esrange

Startramp

MRL-rampen

MRL-rampen

Rakettyp

Nike-Orion

Nike-Orion

Nyttolastmassa

136,4 kg

133,6 kg

Nyttolastlängd

2987 mm

2987 mm

Raketens längd

9286 mm

9286 mm

Raketens startvikt

1165,4 kg

1161,9 kg

Startrampens elevation 

86,1°

87,1°

Startrampens bäring 

019°

006°

Verklig topphöjd (nom)

133,1 km

139,2 km

Verklig bäring till nedslaget

332,5°

013°

Verkligt avstånd till nedslaget

51,1 km

57,0 km

Spinnvarvtal under mätfasen

5,4 rps

5,5 rps

Bärgning

Ja

Ja


ATOMIC-1-sonden bärgas dagen efter uppskjutningen.

Källor

 1. Final Report, Payload RSG/ATOMIC, SAAB-SPACE rapport RSG/TREP/5030/SAAB, 2 april 1990.
 2. Torbjörn Forsell:"Balloon Releaser in Blockhouse. Time for Lift-off...." Memoarer 2004.
 3. Kampanjrapport AURORA 90, S Kemi, J Englund, M Sjökvist, K Lundahl, Rymdbolagets PM EKT-1, 26 mars 1990.


Tillbaka till svenska rymdprojekt