S-19, styrsystemet för sondraketer

Sven Grahn


Bakgrund


Serieexemplar av S-19. Foto: RUAG.Black-Brant 5C med S-19 startar från Wallops Pad 5
den 10 januari 1976. Foto: NASA.

Mitt första jobb på Rymdbolaget (jag började i augusti 1975) var att hjälpa till med utprovningen av ett styrsystem, S-19, för sondraketer som skulle göra det möjligt att sända raketer till mycket högre höjd ovanför Esrange utan att öka nedslagsspridningen. När Sverige tog över Esrange och Rymdbolaget bildades fanns det en stark önskan att vidareutveckla raketbasens förmåga och ge rymdplasmafysikerna - basens viktigaste användare - ett nytt verktyg. Att nå högre höjd var ett starkt önskemål.  Även NASA behövde ett sådant system vid sin raketbas vid White Sands i New Mexico. Därför hjälpte NASA till med konstruktionsgranskningen av systemet och med en raket för den första provskjutningen. Det var Sounding Rocket Division vid Goddard Space Flight Center under ledning av John H. Lane vid Flight Performance Branch som var samarbetspartnern.

Flera möjlighetsstudier genomfördes för att utröna bästa systemutformning. Till slut fastnade man för nosroder. Styrprincipen är att försöka få raketen att följa startrampens riktning. En gyroplattfrom (från firman Space Vector i Kalifornien) i raketen tillhandahåller riktningsreferensen och pneumatiska servon vrider de två vinkelräta axlarna på vilka nosrodrena är monterade. Eftersom raketen roterar är gyroplattformen rollstabiliserad och en resolver delar upp styrsignalen mellan de två servona så att rodren hela tiden verkar i rätt riktning trots raketens rotation. Raketen är mest känslig för störningar av flygbanan när farten är låg och vindkänsligheten stor. Raketen tenderar att styra in i vinden och effekten är starkare vid lägre fart. Styrsystemet behöver därför inte vara igång mer än högst 15 sekunder. Därefter kopplas rodren loss från servona och rodren kan röra sig fritt i luftströmmen.

Man kan faktiskt jämföra den ursprungliga utformningen av S-19 med styrprincipen för V-2-raketen som styrdes att följa en viss riktning. V-2-raketen var, precis som S-19, känslig för ren vindavdrift.

Saab i Linköping utvecklade systemet och jag var med på den långa serie möten där konstruktionen granskades. Flera ingenjörer från NASA:s forskningscentrum utanför Washington D.C. – Goddard Space Flight Center – deltog i mötena i Linköping. Mitt jobb blev att skriva den s.k. ”Flight Requirements Plan” som beskrev vad vi behövde i form av utrustning och tjänster vid basen i Virginia och att på plats delta i själva provet.

Under arbetet med denna plan kom vi underfund med att det behövdes en "ready-to-launch"-krets som automatiskt kontrollerade att systemet var redo att sändas upp. Servona trycksattes två sekunder före starten och rodren ställde sig då i "nolläge", d.v.s. parallella med raketens längdaxel. Men på två sekunder var det omöjligt att manuellt kontrollera att allt var redo för uppskjutning. Jag skrev på några timmar en specifikation på vad en sådana anordning skulle göra. Lars Stenmark på Rymdbolaget byggde sedan ihop en liten apparat som monterades in i testutrustningen i blockhuset och som skickade en signal (slutning av reläkontakt) som raketbasens tändsystem kunde använda för att sända tändström till raketen. Men villkoret för att reläkontakten slöts var att de pneumatiska servona hade korrekt manövertryck, rodren stod och rakt och ytterligare ett villkor som jag inte kommer ihåg just nu. Lasse byggde och provade detta kritiska system över en veckohelg!

Förresten, S-19 var bara ett av Rymdbolagets löpande projektnummer för sondraketprojekt. Det har blivit ett varumärke som fortfarande lever kvar.

Det första provskottet 1976 - Wallops Island, Virginia

Det första provskottet skedde i USA eftersom reglerna för Esrange var formulerade så att oprövade system inte fick sändas upp därifrån. Därför måste utprovningen av styrsystemet ske i USA, närmare bestämt  från NASA:s raketbas Wallops Island (Wallops Flight Center) vid Virginias kust mot Atlanten. Ursprungligen var det tänkt att provskottet med S-19 skulle ske i december 1975, men dåligt väder gjorde att vi fick åka hem över jul och återkomma i januari 1976.

Tekniska data för det första provskottet

Raket  Black Brant 5C 
Startplats Wallops Flight Center, Pad 5
Starttid 1416 UT, 10 januari 1976
Topphöjd  286 km 
Nyttolastmassa  170 kg 
Nedslagsplats  126 km från Wallops, 10 km från nominell 
Telemetri 217,55 MHz, 3 W, PCM/FM 200 kbps, Vector T11253
219,45 MHz, 3 W, PCM/FM 200 kbps, Vector T11253
 
Radar transponder 5661 MHz Rx, 5580 MHz Tx, Thomson model RC-61D 
Command receiver 412 MHz

När vi återupptog uppsändningsförsöken efter nyår var jag ensam representant för Rymdbolaget på ”Wallops”. Lars Anderson, projektledare för S-19 på Rymdbolaget, var kvar i Solna för att skriva en offert för en studie av ett nordiskt TV-satellitsystem, Nordsat, till Nordisk Industrifond – som skötte upphandlingen av utredningen åt nordiska ministerrådet.  I december 1975 hade nämligen nordiska ministerrådet tillsatt en grupp av statssekreterare för att studera ”satellitalternativet” till utbyte av TV-program över gränserna.

S-19 sköts upp från Wallops Island den 10 januari 1976 och fungerade strålande. Det togs något år senare i bruk vid Esrange och även White Sands Missile Range i New Mexico – där NASA fortfarande använder det. Saabs rymdverksamhet i Sverige har sålts till det statliga schweiziska bolaget RUAG och heter numera RUAG Space AB och företagets avdelning i Linköping levererar fortfarande S-19-system.

Jag satt i "Range Control Center" vid Wallops Flight Center när skottet gick och konfererade via telefon med Rymdbolagets projektledare Lars Anderson hemma i Sverige. Från detta kontrollrum hade man också telefonkontakt med flottbasen i Norfolk, Virginia från vilken bärgningsfartget hade sänts ut. Fartyget leddes åt rätt håll med hjälp av radarföljnngen av raketen från Walops. Fallskärmen var försedd med en uppblåst sfärisk flytkudde på vars ovansida det satt en liten pejlradiosändare som ledde fartyget till nyttolasten. Vi fick snart reda på att nyttolasten landat "in the middle of a foreign fishing fleet", en sovjetisk fiskeflotta med en flytande konservfabrik! Dagen därpå anlände nyttolasten till Wallops med lastbil från Norfolk. Nyttolasten var helt indränkt med det oranga färgämne ("dye marker") som spritts ut i vattnet för att göra det lättare att hitta nyttolasten. Saltvattnet hade naturligtvis förstört hela nyttolasten, men det var intressant att i efterhand granska att bl.a. losskopplingen av rodren fungerat korrekt.


Hela raketekipaget görs klart i hangaren vid Pad 0 vid Wallops Flight Center, december 1975.
Fr.v.: Sam Kearn (NASA, Wallops), Francis "Frank" C. Collins (NASA, Goddard), Dan Juskiw (Bristol Aerospace)


Raketen upphängd vid Pad 5. Foto NASA.

 


Anfallsvinkelgivare i raketens spets


Nyttolasten anländer till Wallops med lastbil från Norfolk. Obs! Flytkudden.
Man ser också att rodren kopplats loss från servona.
 


Johnny Andersson (t.v.) och Uno Fröberg lastar av nyttolasten.


Vi poserar framför den bärgade testnyttolasten med det första exemplaret av styrsystemet S-19 längst ned.
I mitten sitter telemetrisystemmodulen (svart med antennspröt) som levererades av tyska Kayser-Threde.
Längst upp bärningssystemet från Bristol Aerospace i Kanada. Plats: Hangaren, Pad 0.
Fr.v.: Torbjörn Forsell (SAAB), Sven Grahn (Rymdbolaget), Uno Fröberg (SAAB),
Johnny Andersson (projektledare hos SAAB), Dan Juskiw (Bristol), Sam Kearn (NASA)

Det andra provskottet 1977 - Esrange

Tekniska data för det andra provskottet

Raket  Nike-Black Brant 5C 
Startplats Esrange, MRL-rampen
Starttid 0849 UT, 21 oktober 1977
Topphöjd  374,3 km 
Nyttolastmassa  233,7 kg 
Nedslagsplats  8,1 km från nominell 
Telemetri  
Radar transponder 5612 MHz Rx, 5662 MHz Tx 

Den mest intressanta användningen av styrsystemet var naturligtvis verkliga höghöjdsskott från Esrange (och White Sands) vilket kräver tvåstegsraketer. Därför behövde systemet kvalificeras även för sådana raketer. Nu betraktades systemet som "utprovat" så det andra provskottet kunde ske från Esrange. Raketen som användes var en Nike-Black Brant 5C. Någon vetenskaplig nyttolast medfördes inte heller denna gång.Det lyckade provskottet 1977 banade vägen för de första operativa forskningsskotten med S-19 som skedde inom ramen för sondraketprojektet S-23 .

Så här beskriver SAAB-aren Torbjörn Forsell (1) startplatsen för S-19 på Esrange i sina memoarer:

"... På Esrange fanns nu en ny launcher och ett nytt hus hade uppförts. I detta hus kunde raketen hållas varm och arbete kunde utföras trots den kyla som kunde råda utanför. När det var dags för skott drogs taket av och ekipaget kunde riktas in i skjutriktningen. Allt kunde fjärrstyras från blockhuset..."

Det andra exemplaret av S-19 innehöll flera förbättringar jämfört med det första. Den mest synliga förändringen var att ytterskalet till styrmodulen var gjutet och man slapp de radiella, potentiellt glappbenägna, skarvarna mellan plåtskalet och ringarna i toppen aoch botten av modulen. Nu kunde modulen fästas i resten av raketen med s.k. radax-skruvförband (radiellt-axiella skruvar) som är mycket styva.


Klargöring av S-19 B på Esrange. Fr.v. Uno Fröberg, Torbjörn Forsell, Manne Johnsson.

 


S-19 B startklar på Esranges MRL-ramp.


S-19 B startar från Esrange kl 0849 UT den 21 oktober 1977.


Fr.v.: Rymdbolagarna Börje Sjöholm och Jan Englund visar upp resterna av andra steget i S-19 B-raketen.

Första S-19 från White Sands Missile Range - 1985

Klockan 1910 UT den 16 december 1985 sändes den första raketen - en Terrier-Black Brant 5C - med S-19 upp från White Sands i New Mexico (till en topphöjd av 251 km) - början på en lång exportsuccé för Sverige i USA. I sina memoarer beskriver Torbjörn Forsell (1) startplatsen för S-19 på White Sands så här:

"... Sondraketverksamheten håller till c:a 10 km ut på en plats som kallas LC36 [SG: Launch Complex 36]. Strax intill [SG:14 km] ligger LC33 där USA:s rymdverksamhet en gång började. Det var efter andra världskriget då Wernher von Braun och hans gäng kom från Tyskland och här startade med att skjuta V-2-raketer och därefter fortsätta utvecklingen. En V-2-raket finns uppställd i sitt skjuttorn som ett minne från den tiden ..."

Efterskrift

När jag skrev den här artikeln sökte jag på internet efter de namngivna personerna ovan. Döm om min häpnad när jag fann att Dan Juskiws dotter, Nike (döpt efter raketen med samma namn), jobbar på Magellan Aerospace (f.d. Bristol Aerospace) med Black Brant-raketerna precis som hennes pappa gjorde i 25 år!

Referenser och Noter

  1. Torbjörn Forsell: "Balloon Releaser in Blockhouse. Time for Lift-off...." Memoarer 2004.

 


Tillbaka till svenska rymdprojekt