"Norrskenssonden" - S7 - det första större nationella svenska  sondraketprojektet

Sven GrahnTräattrapp av nyttolasten hos Saab-Scania

Under februari 1972 genomförde Forskningsrådens rymdnämnd sitt hittills mest avancerade raketförsök från ESRANGE i Kiruna, trots att resurserna för nationell svensk rymdverksamhet vid den här tiden var mycket knappa. Raketförsöket var tänkt att omfatta uppskjutning av två raketer med svenskbyggda nyttolaster för norrskensforskning som hade förberetts sedan 1968. Det innehöll experiment från så gott som alla dåvarande svenska rymdforskargrupper och dessutom ett experiment från en amerikansk grupp.

Saab-Scania utvecklade och byggde raketernas nyttolaster. Rymdtekniska gruppen (RTG) i Solna, en föregångare till Rymdbolaget ansvarade för projektledning och genomförandet av försöket. Under  1969 pågick utrednings- och förberedelsearbetena och den 17 juli 1970 beställde RTG konstruktionsarbetet hos Saab-Scania i Linköping och den 17 november 1970 beställde RTG tillverkning av sonderna från samma företag (5 ). Olle Molander var projektledare hos Saab-Scania. Rymdtekniska Gruppens projektledare var Sonny Lundin. Total beställningssumma för sonderna var 1,8 miljoner kronor i 1970 års penningvärde (ungefär 14 miljoner kronor i 2009 års penningvärde).

Projektet hade flera beteckningar: under Rymdtekniska Gruppens existens hette projektet först K-71 i analogi med RTG:s alla tidigare raketmpanjer med början i Kronogård 1962- K62. Senare fick projektet beteckningen "RTG 365" och ännu lite senare kallades projektet S7 (en beteckning det behöll när RTG blev en del av Rymdbolaget) medan raketerna hette SNT7/1 och /2. SNT stod för Swedish Nike-Tomahawk, d.v.s. en referens till själva rakettypen. 

Forskningsinstitutioner och experiment

De båda raketernas nyttolaster var sinsemellan lika och innehöll vardera sju olika experiment från fyra svenska och en amerikansk forskningsinstitution. Den vetenskapliga målsättningen för försöket var att undersöka sambandet mellan olika sinsemellan beroende variabler som karaktäriserar materia och fält på de höjder där norrskenet uppträder, i första hand för att få information om de fysikaliska mekanismer som accelererar laddade partiklar till de höga energier de har när de faller in i atmosfären och ger upphov till bl.a. norrsken.

Institutionerna deltog med följande experiment (några av experimentbeskrivningarna finns som länkar nedan):

Utveckling och tillverkning av nyttolasterna


Arbete med noskonen hos Saab-Scania

Projektarbetet leddes av RTG, som också utarbetade de grundläggande specifikationerna för nyttolasterna. Hösten 1970 gav RTG Saab-Scania uppdraget att utveckla och tillverka de komplicerade nyttolasterna. Flera av experimenten innehöll långa bommar som skulle kunna fällas ut på ca 60 km höjd. Dessa bommar låg hopvikta och skyddade under ett koniskt stålskal i nyttolastens nos till dess att raketen lämnat atmosfären. Noskonen delades då i två halvor och kastades bort. Eftersom nyttolasten roterade, så började bommarna att fällas ut så snart deras låsning upphörde, och på ett par sekunder nådde de sin fulla längd, som för de två längsta bomparen var 4 meter mellan ytterändarna. För att inte bommarna skulle brytas av vid utfällningen var de försedda med särskilda dämpningsanordningar. Nyttolastens rotationshastighet minskade vid utfällningen av bommarna från ca 8 varv per sekund till ca 4 varv per sekund, som var den rotationshastighet forskarna enades om som den lämpligaste under själva mätfasen.

Den totala vikten av varje nyttolast till 129 kg. vilket beräknades ge raketerna en topphöjd av ca 190 km. Sammansättningen av nyttolasterna gick till så att forskargrupperna kom till Saab-Scania med tillslutna elektroniklådor och tillhörande känselkroppar eller detektorer där de monterades in i nyttolasterna. Saab-Scania byggde även nyttolasternas telemetrisystem, d.v.s den radioutrustning som sänder resultaten från de olika experimentens mätningar till marken. Varje nyttolast innehöll två radiosändare (på 230,33 MHz och 256,2 MHz)  som tillsammans samtidigt kunde sända ned resultaten av 31 kontinuerliga mätningar till marken. Dessutom kunde man samtidigt sända ned resultat av 56 andra stickprovsmätningar som avlästes 5 eller 30 ggr i sekunden.

Raketerna

Uppskjutningen av de 129 kg tunga nyttolasterna gjordes med tvåstegsraketer av typen Nike-Tomahawk.  Nike-Tomahawk-raketens båda steg var ostyrda och fenstabiliserade samt drivna med fast bränsle. Den totala vikten av raket med nyttolast var vid starten 979 kg. Den sammanlagda längden var 10,9 meter, av vilken nyttolasten utgjorde 3,6 meter. Startraketen (Nike) var 3,4 meter lång, hade en diameter av 0,42 m och vägde vid starten 600 kg. Andra steget (Tomahawk) var 3,6 meter långt, hade en diameter på 0,23 meter och vägde vid start 250 kg. 
Startraketen brann 3,5 sekunder efter starten och hade då givit raketen en hastighet av 760 m/s. 17,5 sekunder senare tände andra steget och brann i 9 sekunder. Hastigheten ökade därvid till 1850 m/s. Framdrivningen av raketen upphörde således efter 30 sekunder då nyttolasten med det utbrunna andra steget befann sig på ca 20 km höjd. Därefter fortsatte nyttolasten p.g.a. den höga hastighet under ca 3 minuter och 40 sekunder upp till topphöjden 190 km. Nyttolasten och andra steget beräknades falla till marken ca 6 minuter efter start.


Norrskenssondens raketekipage. Ritning: SAAB-Scania.

 

Markutrustningen

För genomförandet av de vetenskapliga experimenten krävdes förutom de i raketerna ingående mätinstrumenten även vissa mätningar och observationer från marken. Sådana utfördes dels rutinmässigt med hjälp av apparatur på ESRANGE och vid Kiruna geofysiska observatorium, och dessutom utnyttjades de svenska rymdforskarnas rymdbas i Jukkasjärvi, där FOA:s jonosfärobservatorium i Uppsala har ställt in en speciell mätvagn. Numera är denna ”bas” Ishotellets restaurant.

En stor del av den utrustning som användes för att bestämma nyttolastens flygbana och nedslagspunkt utvecklades och byggdes vid RTG under 1971 . För bestämning av riktningen till nyttolasten under flykten byggdes en radiointerferometer. Den kunde mäta riktningen till raketen med en noggrannhet av ± 0,10 grader. Avståndet till nyttolasten bestämdes med en avståndsmätare, som beräknades ha en noggrannhet av ± 50 m. Dessa båda utrustningar kopplades till en skrivare som direkt på en karta ritade ut över vilken plats och på vilken höjd nyttolasten befann sig under hela flykten. Att på detta sätt få en direkt information om nyttolastens läge i banan hade tidigare endast kunnat göras med hjälp av radar, och resultaten från RTG:s markutrustning väckte visst intresse.

Förutom RTG:s markutrustning användes givetvis den fasta utrustningen på skjutfältet dvs ESRANGE radar, telemätmottagare, dator för vindberäkning m m.

Händelser under raketfärden

Följande lista beskriver kortfattat vad som var tänkt att hända från det att raketen startade till dess att den åter nådde marken.

Planerade händelser under raketfärden
Tid (s) Höjd (km)

Händelse

0 0
 • Nike-raketen tände.
 • Tiddonen i nyttolasten startade.
 • Sista kabelförbindelsen mellan nyttolasten
  och markkontrollen bröts.
 • Mätning av elektrontäthet började (UJO).
3,5 1,5 Nike-raketen utbränd och föll mot marken.
21 10 Tomahawk-raketen tände.
20 20 Tomahawk-raketen utbränd.
52 55 Två luckor i den cylindriska delen av nyttolasten kastades av.
54 58 Noskonen kastades av
56 64 AIL:s och KGO:s bommar fälldes ut och AIL:s mätningar av
mikrometeoritförekomsten började.
59 67 Två luckor över UJO: s fotometrar i den cylindriska delen av
nyttolasten kastades av och ljusrnätningarna började.
61 70 UJO:s bommar fälldes ut och mätning av elektron- och
jontätheten började.
65 74 KTH:s bommar fälldes ut.
68 81 SSL: s detektor började vridas aven motor och mätning av
plasmats egenskaper började.
91 111 Högspänning kopplades till KGO: s experiment och mätning
av vissa partiklars förekomst och rörelseriktningarbörjar.
KTH börjar mätningar av styrkan hos jordens elektro statiska fält.
220 190 Nyttolasten nådde sin topphöjd.
400 40 Aterinträdet i atmosfären började. Bommarna började brytas av
och de flesta mätningarna upphörde.
440 0 Nyttolasten tog mark

Bilder från uppbyggnaden av sonderna i Linköping


Uno Fröberg, Saab Scania i Linköping


 

Alla foton: SAAB-Scania

 


Norrskenssonden med utfällda bommar. Ritning: SAAB-Scania.


Norrskenssonden hos SAAB. Fr.v: Sverker Christenson, Kalevi
Hyyppä, Carl-Gunne Fälthammar och Ulf Fahlesson (alla från KTH
Plasmafysik). Ulf Fahlesson omkom vid en tragisk drunknings-
olycka på Hawaii den 17 mars 1979. 


Samma tillfälle, samma personer

Den första uppskjutningen

Skjutperioden för raketerna började den 4 februari 1972. Den första sonden, SNT 7/1, sköts upp från Esrange kl 23:33:34 UT den 7 februari 1972 i 19 graders kyla. De vetenskapliga förhållandena var helt tillfredsställande och raketen nådde den önskade topphöjden av 180 km. Sonden fungerade tekniskt mycket bra och de vetenskapliga experimenten fungerade i huvudsak bra. Detaljfel konstaterades dock i två av experimenten. UJO:s Faraday-experiment tappade signal efter några tiotal sekunder och  ett par av KGO:s channeltroner lämnade förmodligen för låg signalnivå.
 
RTG:s markutrustning vilken bestod aven telemetrimottagningsstation och ett baninmätningssystem fungerade tillfredsställande liksom ESRO: s telemetristation och slant-range-system. RTG hade vidare installerat ett mikrofonsystem i nedslagsområdet för inmätning av raketnedslag. Detta system var ej operativt vid skjuttillfället, men provades med gott resultat vid en Skylark-uppskjutning den 3 mars. 


Fr.v.: Erik Söderdahl, Sonny Lundin (projektledare). Båda från Rymdtekniska Gruppen. De arbetar
med en Tomahawkraket.

Avvikelser från den avsedda banan - raketkampanjen avbröts

Raketen avvek under uppskjutningen avsevärt från den beräknade banan. Med ledning av information från RTG baninmätningssystem återfanns raketen dagen efter uppskjutningen i riktningen 275,9 grader (i stället för nominellt 350 grader) och på avståndet 42,7 km (i stället för nominellt 60 km) (1 ). En undersökningskommission med två representanter från ESRANGE och två från RTG tillsattes omedelbart för att försöka utröna anledningen till banavvikelsen. Redan ett par dagar efter skottet avbröts februari-kampanjen och den 21 februari beslöt man att inte heller använda försöksperioden i mars, utan att den återstående sonden skulle skjutas tidigast under hösten. Anledningen till dessa beslut var att man inte med säkerhet kunde hävda att de åtgärder man tänkt vidta var tillräckliga för att garantera en normal flygbana för den andra raketen.

Undersökningskommissionen granskade de båda återfunna raketmotorerna och startbanan, samt försökte rekonstruera flygbanan ur fotografier, magnetometerregistreringar och RTG-bandata. Kommissionens preliminära undersökningar visade att raketens kursavvikelse skedde redan under banans första 100 meter. Detaljgranskningen av flygförloppet koncentrerades därför till startförloppet. Banavvikelsen tycktes inte ha sin grund i s.k. pitch-roll-koppling, ett fenomen som studerades mycket ingående av RTG före uppskjutningen.

Efter en grundlig utredning publicerade RTG i juni 1972 en rapport (3 ) där den troligaste orsaken identifierades och åtgärder föreslogs för att förhindra en upprepning. Vad som hade hänt var till slut ganska enkelt.

Norrskenssonden sändes upp med en Nike-Tomahawkraket från den s.k. Nike-West-rampen på Esrange. Denna startramp var av en typ där raketen installerades på själva starträlsen redan i monteringshallen och hela rälsen med raket "träddes på" fästen på själva rampen. Det var endast det första steget som var fäst med "gripklor" på rälsen medan andra steget och nyttolasten hängde fritt. För att inte andra steget och nyttolasten skulle råka i svängning under transporten till rampen och när rampen restes upp hade ett stort frigolitblock placerats mellan andra steget och rälsen. Detta frigolitblock hade dessutom tejpats fast på rälsen. Frigolitblocket satt alltså kvar på rälsen vid starten och tvingade raketens färdriktning att bli mycket mer vertikal än önskat. I själva verket ökade elevationsvinkeln från 88o till 90o, d.v.s raketen gick rakt upp strax efter att den lämnat startrampen. Strax därefter kom den in i en västlig vind och raketens fenor fick den att styra in i vinden, d.v.s. svänga nästan rakt åt väster.


Planerad och verklig nedslagspunkt för den första Norrskenssonden

"Bekymra er inte om flygbanan, raketen går rakt genom norrskenet"

Bengt Holmqvist, veteran på Rymdbolaget, berättar hur han upplevde uppskjutningen av den första Norrskenssonden:

"När den första raketen startade fanns Lasse Stenmark och Olle Nilsson från Rymdtekniska Gruppen i 'scientific barrrack' nere i uppskjutningsområdet och skötte det nya baninmätningssystemet. Lasse hade ju just fått klart en plotter som skulle visa markspåret på en karta över området.

När skottet gick stannade plotpennan darrande envist kvar på startpunkten vilket Lasse kommenterade med att "det här fungerar ju inte alls". Efter ett antal sekunder drog dock pennan iväg åt vänster dvs västerut. Kommentaren blev då "nej men titta det fungerar, men jag har förväxlat x- och y-axlarna". Sanningen var ju dock att det [baninmätningssystemet och plottern]  fungerade perfekt.
 
Raketen gick när den lämnat launchern först praktiskt taget rätt upp. Vinden blåste från väster och raketen styrde ju in i vinden och försvann därför in mot Kiruna och landade i en villaträdgård vid Krokviks hållplats utefter järnvägen på andra sidan Kiruna [11 km nordväst om Kiruna centrum].
När vi så småningom hittade nedslagsplatsen med helikopter dagen efter och landade dök villaägaren upp. Hans kommentar var "jag hörde ett brak i natt och när jag såg helikoptern förstod jag vad det var". Sonden och andrasteget låg komprimerade i ett mansdjupt hål i den frusna marken. Vi hade nog en hel del tur med det skottet.
 
Jag var nere vid 'Scientific Barrack' strax efter skott och när vi lämnade den och promenerade mot blockhuset luktade det bränt på ett sätt som vi inte kände igen. Vi sökte lite och vid vägkanten på vägen ned mot raketförrådet (öster om startrampen) låg första steget.
 
De i svensk rymdverksamhet bevingade orden 'don't worry about the trajectory, the rocket is going right through the aurora' ('bekymra er inte om flygbanan, raketen går rakt genom norrskenet') yttrades mycket riktigt vid detta tillfälle. De kom spontant från vår forskarvän från University of California (kommer inte ihåg hans namn) som stod på taket till huvudbyggnaden för att hjälpa till att avgöra bästa skjuttillfälle. Han fann sig dock efter några sekunder och tillade 'Jesus Christ, right to the middle of Norway' . [Enligt Sonny Lundin var det forskaren Edgar "Gar" Bering, ättling till personen som "upptäckt" Berings Hav, dansken Vitus Bering].
 
Den troligen förste som insåg att det här inte var bra var säkerhetschef Jan Englund. Han brukade sticka ut huvudet genom fönstret vid skott för att se banans brinnfas i förhållande till huvudbyggnadens vägg vilken den skall följa. I detta fallet försvann raketen raskt bakom taket. Detta vållade även problem för de stora trackingantennerna på taket som bara klarade en elevation på 90 grader. När raketen passerade över lyckades de göra en helomvändning på 180 grader i azimut, lyckligvis åt rätt håll för åt andra hållet fanns ett ändstopp. Det gick därför att få antennvinklar och avståndsmätning under hela färden vilket efter en natts räknande gav en hel del för helikoptern att gå på.
 
Jag vill också minnas att det var vid denna kampanj som SAABs projektledare Olle Molander blev plötsligt sjuk [SG: han tillfrisknade] vilket innebar att när skottet gått och telemetrin tystnat och upphetsningen lagt sig något så stod resten av Saabgänget utan projektledare och funderade på om dom skulle korka upp den medhavda champagnen eller inte. Skottet var ur deras synpunkt lyckat, det mesta hade ju fungerat och mycket data samlats in. Till slut öppnades flaskorna."
Så här berättar Sonny Lundin i december 2009:
"... Jag tillbringade mycket tid med att på en Programmators datamaskin, en liten bordsdator från Italien, beräkna banan med dom nya startvillkoren.  Integrering av differentialekvationer.  Min beräknade bana stämde perfekt med säkerhetschefens Englund bana som bäräknats ur fotografier.  Men det fanns en sidoförskjutning, helt parallellt i sidled, som kvarstår som problem för studenten. :-)..."
Det första skottet med Norrskenssonden var en nyttig läxa för Rymdtekniska Gruppen och Esrange och bidrog till att den nya organisationen Rymdbolaget = RTG + Esrange (som bildades den 1 juli 1972) sedan dess lagt stor vikt vid säkerhetstänkande och ständiga förbättringar, bl.a. med avseende på analysmetoder och inmätning av raketernas flygbanor.
 
Naturligtvis togs frigolitblocket bort vid nästa skott. Alla glapp i startrampen togs också bort (man bytte startramp till den ramp som fanns för de franska Centaureraketerna) och när Norrskenssond nr 2 startade från Esrange nästan precis ett år senare, den 9 februari 1973 klockan 0054:02 UT, gick allt som det skulle och raketen nådde 184,3 km:s höjd och slog ned på rätt ställe (34 km från startplatsen i riktning 354o) efter 447 sekunder (2 ).  
 
Den SAAB-anställde Torbjörn Forsell (6) skriver om förhållandena vid uppskutningen:

"... Raketen skulle skjutas upp från en launcher som var måttligt modern och automatiserad. Varje nedräkning började med att raketstegen tillsammans med nyttolasten kördes ut till skjutrampen på en speciell vagn. Väl ute flyttades raketen tillsammans med en styrräls över på raketrampen och som förankrades till marken. För att hålla raketen med nyttolasten inom en rimlig temperatur var allt inneslutet i en stor plastsäck. Till denna plastsäck kopplades slangar från ett värmeaggregat som blåste varmluft genom det hela. En del nätter kunde det bli rejält kallt. Som lägst upplevdes 44 minusgrader. Då är man inte gärna utomhus..."

 

Fr.v.: Uno Fröberg, Manne Jonsson, Torbjörn Forsell (alla SAAB-Scania)
med den andra S7-sonden i klargöringshallen på Esrange.
 

Den andra S7-raketen ligger på en Nike-räls monterad på en Centaureramp. Genom det högra
fönstret ser man "Skylarktornet" på Esrange. Raketen omges av en stålram med frigolitskivor
för att hålla ekipaget varmt under nedräkningen. Frigolitskivorna blåste bort vid starten. Den
första S7-raketen sköts rakt genom en stor plastpåse.

En generalrepetition inför Viking?

De svenska forskargrupper som deltog i Norrskenssonden skulle fem år senare börja projektera Vikingsatelliten. man kan lugnt säga att det man lärt sig av Norrskenssonden kom väl till pass i Viking - Norrskenssonden var en omedveten generalrepetition för Viking. Det gällde också flera av de ingenjörer på SAAB i Linköping och på Rymdbolaget i Solna som kom att arbeta med båda projekten. Norrskenssonden förtjänar därför en särskild plats i svensk rymdhistoria och denna lilla artikel är ett försök att placera den där.

Källor

 1. "Tracking report for payload SNT 7/1", P Zetterquist, L Stenmark, O Nilsson, RTG rapport S7-32, mars 1972.
 2. "Tracking results for payload SNT 7/2", Per Zetterquist, Rymdbolagets rapport S7/7-1, 31 juli 1973.
 3. "The SNT 7/1 flight", Sonny Lundin, RTG rapport S7-33, juni 1972.
 4. Projektspecifikation för sondinstrumentering för raketsond RTG 365, O Molander, Saab-Scania, RR-0-1 B20, 1 september 1971.
 5. Beställning av norrskenssond RTG S7 (365), RTG brev S7/1-P6, 17 november 1970.
 6. Torbjörn Forsell:" Balloon Releaser in Blockhouse. Time for Lift-off...." Memoarer 2004.

Tillbaka till svenska rymdprojekt