Rymdtekniska gruppens/Rymdbolagets baninmätningssystem

Sven Grahn


Projekt S9

Redan under "Kronogårdsepoken" hade Rymdtekniska Gruppen (RTG) börjat utveckla banföljningssystem. Orsaken till det var att NASA inte kunde tillhandahålla något baninmätningssystem för Kronogårdsförsöken 1964 och RTG fick utveckla sitt eget system, en variant av det klassiska DOVAP-systemet. När RTG började skjuta raketer från Esrange som ganska styvmoderligt behandlad gäst fick man ånyo hitta på egna system. I oktober 1970 startades därför ett utvecklingsprojekt inom RTG som hette "Baninmätning" och fick beteckningen S9. Alla projekt som hade med sondraketer att göra hade beteckningen "S" - det s.k. S-programmet. Detta program innefatade både raketprojekt och utvecklingsprojekt för stödsystem. Projektledare för S9 var Per Zetterquist.

Det dansk-norska systemet för "tone-ranging"


Ferritantennen som användes i det dansk-norska systemet.

"Tone-ranging-systemet" på Esrange bestod av en marksändare på 33,85 MHz som amplitudmodulerades med en ton på 29979 Hz. Ombord på raketen fanns en ferritantenn och en mottagare som demodulerade tonen. Den demodulerade tonen sändes åter till marken genom att den ersatte IRIG-kanal 15 i ett telemetrisystem av FM/FM-typ. På marken gjordes en fasjämförelse mellan utsänd och mottagen signal. Noggrannheten var 50-100 meter. Fasmätaren och interferometerutrustningen hade utvecklats av Rymdtekniska Gruppen och fanns i den s.k. Scientific Barrack på Esrange. Systemet hade utvecklats av de danska och norska rymdmyndigheterna för användning på den norska raketbasen Andøya. Systemet hade utvecklats i samband med att man tog fram ett system för att mäta elektrontätheten med s.k. Faradayrotation. Genom att tonfrekvensen var 29979 Hz motsvarade en vakuumvåglängd precis 10 km. Vid fasjämförelsen på marken ändrades fasen med 2 pi radianer när avståndet till raketen ökade med 5 km. Detta system skulle bli en viktig del i Rymdtekniska gruppens baninmätningssystem.

När Rymdbolaget gick över till digital (PCM) telemetri kunde man inte överföra rangingtonen på en underbärvåg. I stället användes ett ganska listigt system. Så här skriver (4) Bengt Holmqvist, en av Rymdbolagets veteraner från sondraket- och satellitprogrammen:

"... Klockfrekvensen i PCM-pulståget var ombord synkad till tonen på 33.85 MHz signalen. Tonen var väl på 30 kHz vill jag minnas. För att sedan komma ifrån tvetydigheterna eftersom klockfrekvensen var betydligt högre än tonen plockade man på marken även ut framehastighet eller formathastighet och använde vid jämförelsen med det ursprungliga tonen. Vid närmare eftertanke undrar jag om inte synkningen ombord också var låst till formatet.

Huruvida den här metoden verkligen användes på de allra första PCM-systemen kan jag inte svära på men så gjorde vi i alla fall senare innan man i modern tid övergick till högstabila klockgeneratorer ombord...."
Man kan notera från dokumentationen av sondraketprojekten att även mättonen 31,83 kHz också användes, vilket bl.a. avspeglar sig i att datatakten 254,64 kbit/s, 8 ggr tonfrekvensen, (eller 127,32 kbit/s 4 ggr tonfrekvensen)använts. Så här beskriver Lennart Marcus (5) , telemetrispecialist på Esrange:

"... 31.83 kHz är en standard upplänk telekommando-subcarrier som vad jag kan förstå användes i PIRAT genom att i nyttolasten multiplicera med 4 för att få PCM nedlänken 127 kHz. På marken dividerar man PCM med 4 och gör fasjämförelse för ranging. Övriga TC-subcarrier användes för andra kommandoändamål..."

Att man använde s.k. kommando-bärvågor berodde på att upplänksfrekvensen i dessa projekt var 449.95 MHz, en kommandofrekvens som används för bl.a. "command destruct" d.v.s. förstöring av styrda raketer som krånglar. De första raketer på Esrange som kam kunde "skjuta ned" med telekommando var de Ariesraketer (andra steget till Minutemanroboten) som sändes upp för det tysk-amrikanska projektet Porcupine.


Digital fasmeter för "tone ranging"

Rymdtekniska gruppen tog sig an uppgiften att förbättra det dansk-norska systemet. Man tog chansen att göra det när man tvingades byta till 400 MHz för telemetrin för den s.k. Twilightsonden som sändes upp mars 1970. Esranges "tone-ranging"-sändare kunde användas, men all annan utrustning fick anskaffas och nyutvecklas. Men även för "tone-ranging"-systemet infördes förbättringar. En digital fasmätare utvecklades som hade en upplösning på 1/5000, d.v.s. en meter i avstånd, men noggrannheten var nog inte bättre än ± 15 meter. I figuren nedan är f0 signalen som sänds till raketen och fx den som kommer tillbaka från raketen.


Principen för RTG:s digitala fasmeter

 

Interferometerkonstruktion för 400 MHz

Eftersom Esranges telemetriantenner inte fungerade på 400 MHz blev det nödvändigt att utveckla ett vinkelmätsystem. En totaleffektsinterferometer av ny typ utvecklades. För att övervinna problemen med fasfel i elektroniken, vilket varit svårigheten i tidigare system så gjordes fasjämförelsen i det nya systemet i ett passivt ledningsnät innan signalen nådde någon förstärkare. Signalen från en av interferometerantennerna matades genom en fasskiftare som stegade igenom fasfördröjningarna 0°,90°, 180° och 270° med frekvensen 1 000 Hz. Sedan adderas signalerna från de två antennerna i en hybridring där själva fasjämförelsen utförs.

Principen för RTG:s interferometer

Den sammansatta signalen går genom en detektor med kvadratisk karaktäristik och sedan genom en dekommutator som går synkront med fasskiftaren. Efter filtrering producerar fasmätaren två signaler som är proportionella mot sinus och cosinus av den elektriska fasvinkeln. Dessa två signaler kopplas till en räknare som stegar upp och ned beroende på fasförändringens riktning  - fyra gånger på en hel fasskiftscykel. Slutresultatet var en siffra i räknaren som är proportionell mot riktningcosinerna till raketen. Eftersom interferometerns baslängd var 50 våglängder så var upplösningen ungefär 0,3° grader. Fullt utslag på räknaren var ± 200.

Den stora fördelen med denna konstruktion var att den arbetade mot telemetrisändaren och att ingen extra utrustning erfordrades. Systemet hade dock två begränsningar: Den stegvisa fasskiftaren fungerade bara i ett smalt frekvensband runt den nominella frekvensen. Om en annan frekvens användes var det nödvändigt att bygga en ny fasskiftare. Ett relativt bredbandigt system som detta är inte lika känsligt som ett system för en enda omodulerad bärvåg, men detta är ingen begränsning i detta fall eftersom känsligheten hos interferometern är ungefär densamma som för telemetrimottagningen, d.v.s. -115 dBm.

Banföljningssystem för Norrskenssonden i februari 1972

RTG:s två-axliga interferometer av "totaleffektstyp" och det normala "tone ranging"-systemet som fanns på Esrange användes på nytt.

Interferometern bestod av tre antenner orienterade i nord-sydlig och öst-västlig riktning och som bildade två antennpar med en antenn gemensam. Avståndet mellan antennerna i respektive par var 32 våglängder på den aktuella frekvensen (230,33 MHz). Den gemensamma antennen låg 674 meter söder om och 168 meter öster om startrampen "Nike West".Interferometern lämnade riktningscosiner till raketen och dessa värden fanns i både analog och digital form. Noggrannheten var +/- 0,2o i azimut och elevation.


I komponentförrådet hos Rymdbolaget i Solna fann jag i december 2009 en låda fylld med radioutrustning.
Det låg en handskriven A4-sida i lådan som lyder: OBS! denna låda innehåller fungerande delar till
interferometern, främst för bandet 267-273 MHz. 1978-05-08. PZ. Tydligen tog man fram en interferometer
för frekvensbandet 267-273 MHz - ett telemetriband i Radioreglementet som jag dock aldrig hört talas om
att det använts.
  PZ=Per Zetterquist

RTG:s baninmätningssystem under perioden 1963-1970

Kampanj Raketbas
Tidsperiod

Raketer
Experiment

Transponder Avstånd Vinklar Radar
K63 Kronogård
Juli-augusti 1963
4 Nike-Cajun
Ljudgranater
US DOVAP
36,8-73,6 MHz
NASA SSD2
73,6 MHz

NASA
interferometer
2 x 16 lambda,
73,6 MHz

-
K64 Kronogård
Juli-augusti 1964

4 Nike-Cajun
Ljudgranater
4 Nike-Apache
Insamling

US DOVAP
36,8-73,6 MHz
RTG fyra
stationer
73,6 MHz
- -
K68 Esrange
Oktober 1968
1 Boosted-Arcas II
E-skiktssond
Dansk (EC3)
30 kHz/34 MHz
ESRO
tone ranging
30 kHz
ESRO själv-
följande
TM-antenn
256 MHz
Skin
C-band
A69 Andøya
Januari 1969
1 Boosted-Arcas II
E-skiktssond
Dansk (EC )
30 kHz/34 MHz
RTG enkel
stationer
73,6 MHz
Manuellt styrd
TM-antenn
256 MHz
-
K69/1 Esrange
Januari 1969
4 Nike-Cajun
Ljudgranater
US DOVAP
36,8-73,6 MHz
RTG enkel
station
73,6 MHz
RTG
interferometer
1 x 175 lambda,
73,6 MHz
Skin
C-band
Twilight Esrange
Mars 1970
5 Skua II
Elektrontäthet
Dansk (EC)
30 kHz/34 MHz
RTG
tone ranging
30 kHz
RTG
interferometer
2 x 50 lambda,
400 MHz
Skin
C-band
NLC Esrange
Juli-augusti 1970
1 Petrel
D-skiktet


2 Nike-Apache
Insamling2 Nike-Apache
D-skiktet & Insaml.

Dansk (EC)
30 kHz/34 MHz


NASA
100 kHz/550 MHz-

RTG
tone ranging
30 kHz

NASA
tone ranging
100 kHz


-

RTG interferom.
2 x 50 lambda,
256 MHz

RTG
interferom.
2 x 50 lambda,
256 MHz

RTG
interferometer
2 x 46 lambda
234 MHz

--
Transp.
C-band

Källor/noter

  1. Sounding rocket radio tracking systems developed in Sweden, J. Martin-Löf, P. Zetterquist, JBIS, Vol 25, pp- 71-84, 1972
  2. SSD=Single Station Doppler
  3. EC=Elektronik-Centralen
  4. E-post från Bengt Holmqvist, 24 juni 2011.
  5. E-post från Lennart Marcus, 30 augusti 2011.


Tillbaka till svensk rymdhistoria